BG

КОНСТРУКЦИЯ НА ВСЕЛЕНИТЕ

  

– Как са разположени четирите Ви Вселени по отношение една към друга?

– Те се намират една до друга. Човек може да си ги представи както четири съседни клетки. Истинското им пространствено изграждане е разбира се друго, много по-сложно. Това не са клетки, не са и квадрати. Но Ние изхождаме от вашите понятия. Специално се дават територии, които са разположени в сеседство. Това е удобно за управлението. Ако Моите Вселени бяха разхвърляни и на Мен ми се налагаше да преминавам разстояния, то Аз със Своята огромна енергия бих пречил на пространството намиращо се между тях. А тези пространства също се развиват и те имат своя живот, своя програма и друга енергетика. Затова, с оглед управлението на Вселените се отделят само близкостоящи територии за тяхното изграждане.

– А Вашите Вселени с еднаква енергетиката ли са? 

– Не, всички са различни по качество, по видове енергии, по устройство. А Тяхното устройство се обуславя от тези качества на душите, които те са длъжни да създадат за Моята Йерархия, а това от своя страна е свързано с особените видове енергии, които са присъщи на всяка Вселена. Едната Вселена доставя души с едно качество, втората – с друго, третата с още някакво свое качество. И така четири вида, четири различни композита* на души, от каквито Аз се нуждая. И Аз ги наработвам на тези територии. В съответствие с необходимия композит на душите, се разработваха процеси, които създаваха нужното качество. А от технологиите на процесите се изхождаше също при изграждането на всяка една Вселена. Такава е веригата от връзки между целите, за да се стигне до конструкциите, които от своя страна материализираха Вселената. 

– Всичките Ви Вселени са изградени от еднакви физически материи или от различни? 

– Физическата материя в материалните Вселени е еднаква. Само вътрешния строеж е различен. 

– Ако се премести човек от една материална Вселена в друга, ще може ли той да живее там? 

– Не, няма да може. Материалните обвивки на Вселените са еднакви, но това, което дават тези обвивки е съвсем различно, тъй като вътрешният им строеж е строго индивидуален и процесите там са съвършено други. Затова и условията за съществуване ще бъдат различни: въздуха, температурата, налягането и т.н. Ето например, в пределите на вашата Земя, която е изградена от единна материя, са създадени най-различни условия за съществуване, а в мащабите на Вселените това ще бъде многократно повече.

– Има ли материални светове във всичките Вселени?

– Да, материални светове има при всичките. Има също и паралелни светове.

– В нашата Вселена световете и пространствата са точно определено число? 

– Да. 

– Вие разполагате с твърде много светове. Как Ви се удава да ги контролирате всичките? 

– Всеки свят при Мен е със своя код. А всеки свят, това е енергия от определен диапазон или ниво на развитие. Кодовете Ми помагат да работя със световете. Те или представят нещо, или нещо обединяват или обратно – разделят. Цифрите позволяват да се види предварително възможния резултат. Освен това, кодовете заменят названията. Не е целесъобразно за всеки един от многочислените светове да се измисля някакво название. А да се работи с цифрите е много удобно.

– С развитието на Вселената, броят на световете увеличава ли се? Или броят им остава постоянен, но самите светове се разширяват в процеса на развитието им?

СХЕМА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ВСЕЛЕНИ НА БОГА

image4

  

Вселена №1 – съдържа максимално количество звезди.

Вселена №2 – по-малко звезди, от Вселена №1.

Вселена №3 – по-малко звезди от Вселена №2.

Вселена №4 – съвсем малко звезди (черна Вселена). Звездите в нея са разположени по-близко до центъра на квадрата и около звездите – енергосборници.

Забележка:

Енергосборниците извършват обмен на енергии със съседните Вселени в установената последователност.

Физическите Вселени служат за фундаментална основа на духовните Вселени.

–   Зависи какви светове. Вие какви имате предвид? Физически, паралелни, енергетични?

– Например, енергетичните. Тяхното количество увеличава ли се или те самите се разширяват и за сметка на това става развитието на Вселената?

– Случва се различно. И двата варианта са приемливи, ако говорим обобщено. Но що се отнася до вашата Вселена, то нещата са следните. Виждате ли, тя не е дълговечна. Вашата Вселена съществува определено време и е с конкретен брой светове, които за вас са постоянни. Но вашия физически свят ще бъде разрушен заедно с останалите светове, когато Ние завършим своя експеримент. След завършването на експеримента, Вселената и всичко друго в нея, както и всичките ѝ светове ще бедат премахнати.

Експеримента се състои в отглеждането на души с определено качество. Когато отгледаме нужното количество, тогава всичките души Аз ще взема със Себе си, а всичко останало тоест, тези помощни средства и условия за живот които са били необходими за отглеждането на душите, ще преобразуваме в нещо друго. Отначало, всичките вътрешни конструкции на вашата Вселена ще разделим на всевъзможни мини-части, на определени състояния, които ще бъдат използвани в последствие за други цели.

Ако пространствения обем на Вселената предадем на други, тогава те самите ще реконструират този обем по-нататък в съответствие със своите планове. Тогава вашата Вселена ще изглежда вече съвършено различно от това, което тя представлява пред вас в този момент. А ако по някакви причини се наложи тя да се задържи на сегашното Ниво и със същия обем, който има сега, то тя ще бъде напълно реконструирана от Нас, съобразно новите цели. 

Но във всеки случай, след завършването на експеримента, вида на вашата Вселена и количеството на световете в нея обезателно ще се променят.

– Значи, цялата наша материална Вселена ще бъде разрушена от Вас и за никаква вечност на съществуването и не може да става и дума?

– Самият пространствен обем остава, но цялото му вътрешно съдържание се изменя. Затова клетката – Вселена е вечна. Нейните главни каркасни конструкции, които обезпечават поддържането на пространствения обем, се запазват постоянни, вечни, а всичко останало се изменя в съответствие с общите задачи на развитието. Но за човека, всичко физическо е непостоянно и всичко материално е временно.

– Разрушаването на нашата Вселена, би ли повлияло по някакъв начин на останалите три Ваши Вселени?

– Ако Ние разрушаваме, то ще го правим наведнаж за всичките четири Вселени. Разбира се, измененията ще бъдат грандиозни. Макар и самостоятелни, между Вселените съществува определен обмен, затова всякакви преобразования в едната от тях, ще доведат след себе си до верижна реакция и при другите три Вселени. Ако се вземат клетките на човешкия организъм, които са разположени наблизо една с друга, то всяка от тях е самостоятелна и същевременно всички те си взаимодействат помежду си. Аналогично е и с Моите Вселени.

– Във всяка една от Вашите Вселени съществуват определен брой светове или във всичките това число е еднакво?

– Вселените са различни, затова всяка от тях има и индивидуален брой светове.

– Тяхното количество съответства ли на Нивото на развитие на Вселената? 

– Как броят на световете може да съответства на Нивото? Пояснете – помоли ни Бог, опитвайки се да разбере какво именно имаме предвид.

– Това, че Вселената се реконструира говори, че броя на световете се изчислява в зависимост от целта, поставена пред този обем, който ние наричаме Вселена за дадения промеждутък от време. Колкото е по-развита Вселената, толкова повече светове има в нея. Може ли да се приеме такова съответствие? 

– Ако е така, то все едно – не. Високото Ниво на Вселената може да съдържа твърде малко светове например, само два. Обикновено колкото е по-нависоко, толкова количествената страна става по-малка. Броя на Висшите Личности намалява, броя на световете – също. Но развитите светове могат да бъдат и много големи пространствено. Затова, за високо развитите Вселени действа обратното съотношение. Колкото Вселената е по-развита, толкова по-малък брой светове има в нея, но самите светове стават по-големи по размер. А ниско развитите светове са в ниско развитата Вселена, именно там световете могат да бъдат твърде много. При подема в развитието на Вселената, всичките ниско развити светове отпадат. Остава един Висш духовен свят тоест, в резултат от развитието си, Вселената достига до един свят, но огромен. Ето, по такъв начин може да се разглежда вашия въпрос, а може да се разгледа и от съвършено друга гледна точка.

– Всичките Ваши четири Вселени на едно Ниво* ли се намират или на различни Нива? Някоя е по-старша, друга по-младша?

– Те са еднакви по развитие, защото са образувани едновременно. Може да се счита, че Аз наблюдавам четирите клетки в големия организъм. А този организъм е образуван едновременно и едноцелно. Затова и Моите Вселени се появиха едновременно.

Следва продължение

Л. Секлитова и Л.Стрелникова