BG

Нова информация за Земята

image3

   

Съществуването на Земята като небесно тяло не е от Вечността, а се появява в Космическото пространство в определен момент, след като за Висшата Космическа Йерархия е възникнала необходимост от създаването на такъв мощен космически обект, каквато е нашата планета.

Тя е била създадена за нуждите на Висшата Божествена Йерархия заедно със слънчевата система, но вече от друга Йерархия, намираща се на по-ниско ниво от Нея и занимаваща се непосредствено с планетарни разработки.

Новите знания, които за старата, отживяла вече своето време психология на човека изглеждат невероятни и несмислени, се дават вече не за отмиращата пета цивилизация, а за заражда­щата се нова шеста раса. Затова тези, които успеят да прекрачат през своите стари представи и понятия за света, ще направят ­крачка напред в своето развитие дори в настоящият си живот, а за останалите ще бъдат нужни нови въплъщения и нови про­грами за развитие.

Ето какво разказва Бог по този повод, отговаряйки на следващия наш въпрос.

– Защо е възникнала необходимостта за Вас, от създаване­то в Космоса на нашата планета? Поради недостиг на енергии за Висшестоящите Космически Системи, или от нуждата за раз­ширяване на Вашата Божествена Йерархия ?

-  Нуждата от съз­даването на Земята беше Указание за Нас, дадено Ни Свише, където всичко е напълно различно. Земята се явява като детайл от един голям механизъм, без който детайл този механизъм не би могъл да действа. Когато се появи нуждата от такъв детайл в хода на еволюцията в общият организъм на Естеството (Космоса), Ние го създаваме.

При това, Земята се създаваше съвместно между Нашата Божествена Система и друга Високоразвита Материална Система, която възпроизведе по Мой план цялата физиология на планетата, цялата природа, животинския свят и самия човек, като материални форми-обвивки, а Моята духовна Система създаде за тях „фините” механизми, привеждащи грубите форми в действие тоест, създаде за тях душите и всичките им „фини” структури, необходими на различните етапи за развитието им. В хода на създаването и за по нататъшното функциониране, Материалната Система пое изцяло да изгради физиологията на планетата и всичко, което бе създадено на нея по свой образец, а Моята Духовна Система пое „фината” основа на душата ѝ, и я поведе по нейният духовен път на развитие.

Човекът е привикнал да се отнася към планетата като към нещо неодухотворено, мъртво, неспособно на самостоятелни действия. Подобна гледна точка го е отделила от природата и от Космоса, обособявайки го в нещо самостоятелно, в единственото живо и здравомислещо същество - най-главното според него в цялата Вселена. Затова сега, стоящото на закостенелите стари догми човешко същество, му е трудно да приеме новото, да се ориентира в общата структура на Мирозданието и правилно да определи своето място в нея. Какво неизвестно за нас ни разказа Бог за нашата планета?

Ние Му зададохме поредният въпрос.

– Може ли да се приемат измененията ставащи на Земята, за еволюционни клонове на нейното развитие?

– Земята е жив организъм, отговори Той, такъв какъвто е и вашият човешки организъм, изграден от същите химически вещества, както и вашите материални тела. И затова, подобно на всичко живо Тя не стои на едно място и не остава непроменена, а с течение на времето се изменя. Постоянно се променя ландшафта, материците, растителността, климата и живия свят. Ако тя в началото е била покрита с вода, то след това се е появил един континент, който след време се е разпаднал на няколко континента, разместени в различни посоки. И всичко е ставало не произволно, не от само себе си, а в съответствие на програ- мата за развитието на Земята. По същият начин и при човека, с възрастта се изменя външният му вид отново не произволно, а съгласно програмата за развитие на материалната обвивка. Това се случва идентично при развитието на всичко живо.

–  Ако Земята се изменя по програма, тогава кой е съставил за нея тази програма? – отново се обръщаме към Бога.

– Съществува специална Високоразвита Система - величе­ствено ни отговаря Той. В неговата интонация винаги се усеща достойнството и величието на Разума. – Тази Система се за­нимава със строежа на планетите. Тя разполага с изчислите­ли - програмисти от висш порядък, които съставят програмите за планетите в съответствие с тяхното ниво на развитие. Всяка планета трябва да има индивидуална програма. Системата разработва вида на ландшафта и как той да съответства на този или онзи етап в развитие на Земята, кодира последователността при формирането на растителния и другите светове, обвързва всичко това с тази енергетика, която те трябва да произвеждат. Ландшафта се създава не само за красота, но основно за производство на определени видове енергия и за общият енергообмен в природата. Няма на Земята нищо такова, което да се развива само по себе си и само за себе си. Всичко е подчинено на общата схема за производство на енергии и тяхната взаимовръзка.

По нататък нашият разговор продължи във формата на въпроси и отговори. Ние питаме, а Бог ни отговаря.

– Ако природният свят способства за производството на енергия, то с каква цел на Земята съществуват пустините?

– Пустинята, това е най-енергетичното място на Земята, а мощната енергия убива всичко живо и затова там растителният свят е оскъден. Чрез пустините става концентрация на енергията. Това са акомулаторите на планетата. Същото може да се каже и за горещите страни, те също са много енергетични.

– Как става стиковането на програмите за развитието на Земята, на растителния, на животинския свят и на хората?

– Първоначално се пресмятат индивидуалните програми за развитие на всеки един от световете с всичките им съставни­ частни подпрограми, а след това отделните подпрограми се съединяват в една обща програма за Земята. Всичко се извършва на основата на точни изчисления. Някой пресмята програмата на общата система, друг програмата на обществото, а някой на континентите, и всичко това се извършва във взаимовръзка със самата Земя, с нейните потребности от енергията на хората. Определят се точно нуждите на континентите според пребиваващите там животни, птици, растения и къде те да бъдат повече, къде по-малко, къде те изобщо да отсъстват и къде каква енергия да произведат. Определя се къде да се пусне вода, къде да се остави пясък, къде да се установи пек, къде студ и за какъв срок. Определят се времевите рамки. И всичко това се създава в реалността, на основата на точни разчети, които се обвързват помежду си с енергетиката, химическите, физическите и биологични процеси, а така също с процесите от съпътстващите „фини” светове.

Човек е свързан и с природата и с всички природни светове на планетата, и с градовете и даже с определени точки на Земята. На нея има точки, в които става взаимовръзка на общите енергии идващи от хората и от всичко останало. Връзката на човешките енергии с тези точки е обезателна, тъй като чрез тях се предава енергия от хората към самата планета и обратно. Във връзка с това се пресмята къде и какви да бъдат градовете, селата и всичко останало. И всичко това се взаимообвързва чрез общата програма на Земята, която в сравнение с частната програма на човека е грандиозна и всеобемаща.

–  Следователно земният ландшафт не е произволен?

– Всичките картини на ландшафта се развиват съгласно те­чението на времето в точно съответствие със заложената про­грама на планетата и имат строго конкретни цели. Ландшаф­та на всеки земен участък е проектиран по такъв начин, че да създава определени емоции и преживявания в човека, тъй като всяка работа на чувствата способства за произвеждането на определени енергии от човека, съответствуващи на даденият зе- мен участък. Освен това, самото изграждане на всяко растение, животно и други на дадения участък се създават специално така, че да произвеждат конкретно за даденото място на планетата нужната енергия. Затова едното се свързва с другото, и всичко се намира в тясно преплитане на най-различни процеси. Програмата на Земята обхваща по продължителност много дъ­лъг период от време.

-  Извършва ли се някога корекция на про­грамата?

- Да, корекция обезателно се осъществява. Ние следим за Земята постоянно. С появата на човечеството на планетата, Ние се намесваме в програмата на този етап на развитие през две хиляди години, основно в края на периода, както в настоящият момент. Но ако се говори по-точно, то не се намесваме в самата програма, а само в конкретни ситуации, такива като войните например. Що се отнася до самата Земя, промяната на ландшафта става в съответствие със зададената програма за развитие на физическата и обвивка.

– Защо е нужно Земята и всичките други планети от слънчевата система да се движат? Те биха могли да останат неподвижни в пространството? И това би било по просто при изготвянето на системата.

– Като всеки жив организъм, Ние поставихме за цел те да се движат, тъй като това способства за по доброто протичане на много физически процеси, а така също благоприятства за постоянното обновяване, но не вътрешно, а в общото направление на развитието.

–    Каква е основната космическа задача на Земята?

– Няма такава задача. Има цел. Тя се заключава в преработката на енергия и самоусъвършенстването на планетата като живо същество. Всичко трябва да еволюира, а не да стои на едно място.

– Усъвършенстването на планетата аналогично ли е с това на човека?

– Да, всеки е задължен да се повдига по-нагоре, отколкото е. Но формата на усъвършенстване зависи от това Ниво на развитие, на което се намира душата.

–  Наработва ли Земята духовна енергия ?

–  Разбира се.

–  По какъв начин?

– С помоща на мисловната си дейност от планетарен характер. За да наработи човек духовна енергия съществуват религията, някои видове изкуства, определени жизнени ситуации  тоест, има няколко способа. Земята има свои способи за производство на духовна енергия чрез някои процеси, които и позволяват едновременно да развива собствени „фини” структури.

– Духовният вид енергия, най-високият ли е, който може да произведе планетата?

– Да. За планетата това е Абсолюта, впрочем както и за човека. Тоест, планетата така е конструирана на духовно ниво, че не може да отдава по-високочестотни енергии. Това е както да допуснем, при автомобила. Ако той конструктивно е разчетен така, че да може да се движи със скорост до 120 км./час, за да получите по-голяма скорост, трябва да се промени конструкцията на автомобила. Така и тук. Планетарното устройство на Земята е разчетено за честотата на духовната енергия като най-висока.

–  Какво влияние оказва Земята върху човека?

–  Човек се намира под влиянието на нейната хипноза.

– Чували сме, че Земята способства за деградацията на човека съсредоточавайки вниманието му върху благата ?

– В това се състои и нейната хипноза. Човек трябва да отделя повече внимание не на материалните блага, а на своята душа, за нейното усъвършенстване. Земята съсредоточава може би твърде много вниманието на човека върху себе си, върху красо­тата на своите ландшафти, макар че човек е длъжен да се научи да обича всичко живо, което съществува и зад пределите на Зе­мята.

– Основно той отхвърля всичко чуждоземно или го възприема със страх, и в това също има част от хипнозата. Земята е само етап от развитието на човека, а всеки следващ етап винаги е по-интересен от предишният, затова човек е длъжен твърдо да знае, че Земята далеч не е най-доброто, което може да има душата за своето развитие. Обаче, това не трябва да го обърне към противоположното тоест, неуважение към това, в което той обитава. Човек, винаги е нужно да се отнася с необходимото уважение и почитание към света в който той живее.

ТАЙНИТЕ НА ВИСШИТЕ СВЕТОВЕ

Раждането на планетата

Интересен е процеса на зараждането на материалната пла- нета. Учените имат своя трактовка на този факт, но какво би ни казал по тази въпрос Създателят. И ние го запитахме.

- Как се е появило физическото тяло на планетата?

- Материалната обвивка се е образувала в резултат на взри- ва на определена маса, съдържаща в себе си необходимите на- чални компоненти, служещи като строителен материал за фи- зическите структури. Тялото се развива по програма, заложена в генният код на планетата. Мощната енергия на взрива е този пусков момент, който като, че счупва пломбата на катинара и включва в действие програмата. По нататък всички компо- ненти съдържащи се в изходящата маса се включват в реакция, която започва да изгражда последователните връзки на плани- раните материални структури. Всичко се изгражда по програма- та, която се разгръща от времето .

- В една от човешките хипотези се говори, че слънцето по- степенно ражда всичките планети от своята система?

- Това е неправилно предположение. Хората имат много по- грешни теории.

- А „фините” обвивки на Земята изведнаж ли са се появи-

   

ли?

- Да, защитната обвивка е от момента на зараждането на

   

планетата, останалите са се развивали в хода на еволюцията, по точно, „фините” обвивки са съществували, но са оставали незапълнени и е било нужно време, за да се разработят от пла- нетата.

- Програмата за развитие включва ли и развитието на „фин- ите” тела?

Всяко тяло има своя отделна програма, която се записва на съответната обвивка тоест, на астралната обвивка се записва програмата за развитието на астралното тяло, на менталната об- вивка на менталното тяло, и така нататък. Но всички заедно се съединяват в една обща програма за развитие, която се намира в обвивката най-близо до душата. Планетите също имат различни нива на развитие, и затова броят на обвивките им е различен. Естествено, колкото по-стара е планетата, толкова повече об- вивки тя има.

- Всичките програми се съставят от едни програмисти или от различни ?

- При планетарните програмисти съществува специализа- ция, и всеки слой програмисти работи със свой тип енергии и отговаря за своето Ниво. Така например, програмите за астрал- ната обвивка се правят от програмисти от едно Ниво, програмите за менталната обвивка, от програмисти от по-високо Ниво, а за духовната, от още по-високо Ниво.

   

- По какъв начин става вселяването на душата на планетата във физическото тяло?

- Този процес е сложен, както и самите конструкции. Обик- новено, за вселяването на душата се използуват вспомагател- ни прибори. С този процес се занимават няколко съответства- щи на задачата специалисти и Определителят, който ще ръководи планетата занапред. Вселяването на душата на планетата е еднотипно с вселяването на душата в тялото на човека, защото те имат почти еднаква физиология.

- Душата на човека се изпраща на Земята, свързвайки това изпращане с нуждите на самата Земя. Но по каква необходимост се изпраща душата на планета във физическо тяло ? Откъде въз- никва такава нужда?

- Нуждата възниква от много по-големия Обем, в който съществува тялото на Естеството (Космоса).

- Това също ли е нужда от някакъв вид енергетика*?

- Да.

- Какви сложности има при вселяването на душата на пла- нета в материален обект?

- Всеки има своите сложности.

- Определителя на планетата следи за правилното формира- не на материалното тяло на планетата или всичко е оставено на автоматично регулиране?

- Следи, разбира се. И не е един, а няколко специалиста за- нимаващи се с този вид работа. Планетата обема в себе си мно- жество различни процеси, затова всеки е длъжен да контролира съответният профил.

- Случва ли се да не се формира правилно по някакви при- чини физическото тяло на планета и да се прекрати нейното съз- даване?

- Да, това може да се случи.

- Съществува ли някаква разлика между вселяването на

души в много големи тела и в тела с много по-малки размери?

- Не, особена разлика тука няма, както например, при сравняването на много слабите с много пълните хора. Разликата е само в програмите им за развитие. 

Следва продължение

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова за Bultimes  

  

- Да, това може да се случи.

- Съществува ли някаква разлика между вселяването на души в много големи тела и в тела с много по-малки размери?

- Не, особена разлика тука няма, както например, при сравняването на много слабите с много пълните хора. Разликата е само в програмите им на развитие.

Следва продължение

Людмила Стрелникова и Лариса Секлитова