BG

ПОЯВАТА НА ВСЕЛЕНИТЕ

 

– По какъв начин се появяват Вселените? Планетите се раждат от взрив, който се явява като пусков момент задействащ програмата за тяхното изграждане. Има ли такъв момент за включване на програмата чрез взрив и при Вселените? 

– Ако става дума за материалната Вселена, а това обезателно трябва да се отчита, защото енергетичните Вселени имат друга основа на възникване, то тя може да се съзададе по различен начин. Има вариант да се създаде чрез взрив, но може и с друг способ. 

– Учените считат, че нашата Вселена се разширява. Каква е причината за това разширяване?

– Причината е в програмата ѝ тоест, вашата Вселена расте и се развива. 

– Има ли Вселени, които веднага достигат пределните си граници и по-нататък при тях вече няма никакво движение.

– Ако се говори въобще, а не конкретно, то в Мирозданието съществува абсолютно всичко, което може да си представи и което не може да си въобрази човек. Съществуват безчислено множество варианти за появата на Вселените. Може и да се построят даже като макет в съответната област на пространството. 

– Как се обвързва безкрайността на пространството и крайността на Вселената? 

– Вселената е част от някакво пространство. Само по себе си то е безкрайно, но ако го подразделим на части, то тези части се използуват за нещо и те са крайни. Затова и Вселената е част от безкрайното пространство, но тя е крайна.

– А зад границите на Вселената простира ли се безкрайност? 

– За човека, тъй като той е твърде малка величина, това е безкрайност. Но правилно е да си представите зад границите на Моите четири Вселени, безкрайния брой други Вселени, които се ограничават от размерите на Естеството.

– А какво представлява едноцялостния Обем? Това самото Естество ли е?

– За човека може да е и Естеството, тъй като То е огромно и несъизмеримо с него. Но може да бъде и още по голям Обем. Живия свят е безкраен. За едноцелостния Обем човек може да приеме този максимален обем, какъвто той е способен да си представи в своето въображение.

– Тогава в него може да има безчислено множество Богове като Вас?

– Да, преминаващите са много. Нали и Ние не стоим на едно място, а също се развиваме и преминаваме от едно Ниво на друго. Но тези Нива вече са съразмерни с Нас. 

– Вие веднага ли започнахте да управлявате четирите Ви Вселени или отначало едната, а след това постепенно нарастваше количеството им? 

– Не, Аз веднага започнах да работя с всичките четири Вселени. Тук технологията е една.

– Четирите Вселени се дават в зависимост от броя на душите, които имахте при Вас? 

– Не. Беше точно обратното. Дадоха Ми пространство, по-точно определен пространствен обем. Душите Аз започнах да създавам Сам, според направените изчисления за този обем. Там нямаше никакви Вселени. Аз ги създадох за себе Си така, че те да могат да Ми съберат необходимите качества. Първоначално този обем съществуваше в една обвивка и имаше една постоянна конструкция. Впоследствие Аз разделих неговото пространство на четири части и построих четири Вселени. Тях моделирах и благоустроявах така, както Ми беше нужно. И Аз трябваше да поема от тях в Себе си, всичките качества на това пространство. Това се задава Свише. В това се съдържа развитието на всяко Ниво, през което се преминава. За всяко Ниво се дава пространствен обем и докато Аз не извърша необходимите енергонатрупвания в своята матрица в същия този свят, по-нагоре не се повдигам. И в това е аналогията между Мен и другите души. Всяка душа е длъжна да набере в матрицата си определено количество и качество от енергията на дадения свят т.е. за определеното Ниво. Това се случва с душите на всяко Ниво.

– Вие сте разделили дадения Ви пространствен обем на четири Вселени. И как по-натък ги използвахте? 

– Всеки Бог преобразува пространствените обеми съобразно своите цели и затова Аз започнах да ги благоустроявам в съответствие със собствените Си замисли. Построих ги така, както Ми беше нужно. Всяка Вселена трябваше да Ми дава конкретното качество. 

– Защо започнахте да изграждате именно четири Вселени, а не повече или по-малко?

– Да, Аз можех да построя и десет Вселени, и двадесет, но счетох за рационално да са четири. Това беше свързано с Моите пресмятания.

– А на основата на какво Ви дадоха общия пространствен Обем? Това зависеше от Вашата мощност, от Вашия потенциал? 

– Разбирате ли, това е пътят на Моето развитие. Аз също, както и всички, постоянно се усъвършенствам и преминавам съответстващите Ми степени на развитие от Ниво на Ниво. При прехода Ми на ново Ниво, Аз попадам в нов свят. А той се явява този обем, който Ми предстои да усвоя. Естествено, че на всеки свят Аз трябва да съответствам по енергетичните си показатели. Когато се повдигна още по-високо, то на следващото Ниво ще Ми бъде предоставен още по-голям обем и в него ще Ми се наложи да изграждам още по-грандиозни структури, отколкото създавам тук. И в това се състои Моята работа, Моето развитие. Но преди да извърша новия преход, трябва да направя тези натрупвания, които са определени именно за това Ниво. И без тях Аз не мога да се повдигна по-нагоре. Всяко Ниво представлява набор от определени енергии, и затова от тези енергии зависи и ръста на енергетичния потенциал на душата, и нейната мощ.

– Но все пак, навярно за всяка една душа има определени някакви нормативни обеми за съществуването ѝ? 

– Да, безусловно.

– Във Вашата Йерархия има строго определено количество души. Това трябва да е свързано и с нейните пространствени размери? 

– Да, Йерархията като пространствена конструкция е разчетена за определен брой души. Всеки неин свят съдържа конкретен потенциал. Тоест, за всяка душа се отделя някакъв условен обем, чийто размери се определят от изчисленията за нейните енергетични параметри. На по-мощната душа са ѝ нужни и по-големи пространствени обеми. За всяка душа са изчислени точно, колко качества е нужно да набере тя на съответния етап на развитие. А на качествата винаги съответства определен обем. Съществуват числови зависимости между едното и другото. Но „обем“ – това е образно понятие. Всичко е много по-сложно. Но принципа е този. Всичко се изчислява според качествата. Душата не получава нито повече, нито по-малко. Единствено е възможно по-бързо да се премине Нивото. Душата да ускори своето развитие. 

– Кой е изграждал Вселените според Вашия замисъл? Отначало Материалните Системи са създавали физическата обвивка, а след това вече на тази основа са създавали своите конструкции Духовните Системи?

– Не, всичко е било точно обратното. Към „финия“ план се пристройва материалния. „Фините“ конструкции са били тази основа, от която са зависили особеностите при изграждането на материалната Вселена. На вас разбира се Тя ви изглежда непонятна и безсистемна, но цялата ѝ конструкция е подчинена на общата цел. Затова в Нея няма нищо излишно или ненужно. Всеки обект има своето строго предназначение. Човека се намира в материалната Вселена, а Аз се намирам в енергетичната. Обаче всички планове са свързани помежду си чрез конструкциите и чрез процесите. 

– Имаше ли някакви сложности при тяхното създаване?

– Разбира се, че имаше. Налагаше се нещо да се прави и преустройва, но не в реалния свят а в проектния вариант, тъй като отначало изграждането на Вселените се извършваше експериментално. Конструкциите и процесите се изработваха на макети. Това сравнение на вас ви е най-понятно. В Мое разположение се намираше огромна лаборатория и там се построяваха в умалени размери макетите на Вселените. Извършваха се първоначалните проби, проверяваха се конструкциите, схемите за движение на енергията, материалите. Но не всичко се проверява по подобен начин. Например, при моделирането на вашата Земя не е било задължително използването на макет за проверка конструкцията на планетата. Беше нужна само проба на самия земен материал, защото материала може понякога да даде не тези качества, които се изискват. 

– Еднакъв ли е строежа на четирите Вселени? 

– Не, различен е. Това е свързано с особеностите на функциите им. Вселените са различни по качество и по строеж. 

– Използването на макетното проектиране ли е единствения способ или има и други методи?

– Разбира се, че има и други способи за изграждане. Но макетния е удобен с това, че първоначално всичко се създава като проектен вариант, а това позволява да се отработват много процеси и да се усъвършенства теорията за развитие върху макета. Макета многократно се проверява, изглажда се, и окончателното решение се пренася в изходното пространство. Вселената може да се създава поетапно, на части. Изгражда се едно, след това друго, трето и така нататък. Материалната Вселена може да се създава аналогично, но има и вариант с взрив, когато известна маса с определен набор от компоненти се включи в процеса на изграждането. Това става с помощта и разгръщането на програмата за развитие на Вселената.

Това напомня работата на генния код, който при определен пусков момент, започва да изгражда огромния организъм. Тоест, в този случай изграждането на материалната Вселена се осъществява автоматично, но под контрола на Висшите Системи. Качеството на Вселената зависи от набора на тези компоненти, които се залагат в началната маса, но нейното качество се планира предварително.

– Вселените се изграждат от тези космически Системи, които създават и планетите или се строят от много по-високо Ниво?

– Физическите Вселени и планети се строят от едни и същи Материални Системи, защото Духовните не разполагат с необходимите за това методи и технологии. Материалните се създават също от материални. Налага се да се привличат изпълнители по договор, защото Аз засега не разполагам със собствени Материални Системи, които да са развити така високо както са развити Те. 

– Хората сега използват компютърното моделиране. Вие също ли го използвате? Дявола, например, моделира някои задачи с компютри? 

– Да, Дявола използува компютърно моделиране. Той постоянно се занимава с усъвършенстването на своите компютри, както и на своите методи за изчисляване. Той не стои на едно място. Това не е в Неговите правила. Що се отнася до създаването на Моите Вселени, то отначало всичките модели се изчисляваха съгласно тези задачи, които Аз поставях пред Духовните Системи. Именно Те изчисляваха енергетичната част свързана с построяването и съдържанието на всичките „фини“ светове, тяхното функциониране и получаване на нужното качество на душите. Това бяха грандиозни планове и скруполозен и огромен труд на изчислителните Системи. И след като моделите на „фините“ конструкции бяха проверени и утвърдени за окончателно използване, към работата бяха включени Материалните Системи и Неутралните Системи от Медицинската Йерархия. 

Материалните Системи също отдават голямо значение на разчетите, защото без тях е невъзможно да се създаде каквото и да било. Всичко трябва да бъде точно. Но при тях, всичките Им изчисления имат своята специфика, защото са свързани с химически и физически процеси, с механиката на движението на материалните тела. Що се отнася до Медицинската Система, то Тя има отдели, които се занимават с експерименти и разчети с жива органика, с биология. Те непосредственно провеждат разнообразни опити в материята, работят с флората и фауната.

Следва продължение

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова