BG

Мозъка на планетата

image2

  

Ако планетата е жив организъм, то тя трябва да има и наличие на мисловен апарат. 

– Има ли Земята разум?

– Разбира се, както всички живи същества, тя има и разум и памет. Но всичко това е различно от известното на човека за самия него. Разума на Земята превъзхожда този на човека много хиляди пъти, но всеки от тях се намира на своето ниво на мислене. Ако човека мисли образно, то процеса на мисленето на Земята протича съвършено по друг принцип, и много по интензивно в личната сфера на битието. Земята има планетарен Разум, своеобразен и мощен. Отделни фрагменти на проява на неговата дейност може да се наблюдават в някои атмосферни явления, магнитни и електрически процеси, но основния неин механизъм за мислене се намира извън човешкото възприятие и разбиране.

– Какво можете да ни кажете за мисловната дейност на Земята? Доколко тя се проявява в някои природни катаклизми?

– Отделни катаклизми са в зависимост от емоциите на Земята и могат да участват в процесите на мисленето ѝ. Основно, всички катаклизми, това са емоции на планетата. А самата мисловна дейност може да се забележи само на енергетично ниво.

– Къде се намира мозъкът на Земята?

– Мисловният апарат на планетата представлява сложна конструкция, започваща от физическият план и завършваща във „фините” ѝ обвивки. Строежа на Земята не се ограничава само с една физическа обвивка, а е съвкупност от „фини” тела и представлява сложен конгломерат, който не се възприема от физическото зрение на човека.

– Земята има ли импулсно колело, както при човека ?

– Да. Импулсното колело се намира зад границите на физическото и тяло.

– Ако човек има пет мозъчни центъра, то колко са при Земята?

– На физическия план е един, а на „фино” ниво всяка обвивка на планетата има мозъчен център .

Обвивки на Земята

За опознаването на Земята се наложи да се оттърсим от добре известният ни „фин” строеж на човека. Ако човек има седем тела (едно физическо и шест „фини”), то възниква аналогичният въпрос.

– Колко обвивки (тоест „фини” тела) има Земята?

– Общо тя имаше седем. Но във връзка с прехода ѝ на нов етап на развитие, тяхното число се увеличава с още три.

– С увеличаването на броя на обвивките, ще се появят ли някакви нови свойства в планетата?

– В този случай процеса е обратен. Отначало трябва да се появят някакви зачатъци на свойства, и след това ще ѝ се дадат обвивките. Просто така, без наличието на предварителни наработки, никой нищо Свише не дава. Тоест, Земята отначало придобива някакви свойства за сметка на определени дейности, които изразяват процесите на самореализация за нейните желания и самозащита. В съответствие с наработените от нея свойства тоест, енергии от определен вид, и ако тяхното качество и количество достигнат установените планетарни граници, на нея и се дава нова обвивка, и тя продължава да я запълва с нови енергии вече от много по-висок порядък, отколкото тези, с които са запълвани старите ѝ обвивки.

– По какъв начин става запълването на обвивките с нови видове енергии? 

– Съгласно даденият етап в развитието на Земята, тя е запълнила своите обеми в съществуващите обвивки, наработени в хода на живота ѝ с някакъв вид енергии. При запълването на всичките ѝ обеми, автоматически се откриват други обеми за запълване. Ако тези обеми се включат в новия етап на работа, то Определителя на Земята поставя като защита нова допълнителна обвивка. Новата обвивка вече служи и на новият обем, за по-нататъшно развитие на нови качества, и се явява като защита, която задържа всичките наработени енергии в полето на самата планета.

– Тази методика отдавна ли е разработена за планетите ?

– Да, разбира се. За Земята тя предствлява точен компютърен разчет, но от много по-висок порядък, отколкото е при човека.

– Всяка планета, както при човека ли трябва да премине определен брой Нива за да се повдигне по-високо?

– Да. Всички преминават на следващ етап само през установен за техните форми брой от Нива. Планетите имат своя система от Нива, своя Йерархия.

– За човека съществуват сто Нива. Колко са Нивата, които са определени за планетата, за да може тя да премине, в нова форма на съществуване?

– За планетите има около петдесетина Нива. Но това са много по-мощни Нива отколкото при човека. При горните Нива става вече намаляване на мощността.

– С каква цел сега (1998 г.) се увеличава слънчевата активност хиляда пъти, а следователно, и подаването на Земята на слънчева енергия пак с толкова?

– Заради мутацията и изменението на физическите тела за нуждите на шестата раса. Разбира се, това касае не само хората, а също животните и растенията, всичко което съществува на Земята.

– Тази ли енергия се подава и за трансформацията на Зе­мята ?

– Слънчевото излъчване не оказва голямо влияние на Зе­мята. За нея това е малка мощност. Трансформацията на планетата се извършва от енергията, която се излъчва от Нас. Тази енергия служи да даде тласък, за да премине Земята на нов орбитал (енергетично Ниво) и едновремено се явява като гориво за нейното дозареждане.

– Дозареждането на Земята за две хиляди години ли се дава?

– Не. Две хиляди години е за човечеството. За Земята се дава за хиляда години. 

– Превеждането на Земята на нов орбитал само след подаването на Вашата енергия ли става?

– Да. Без това прехода не би могъл да се осъществи.

– С какво термина „орбитал”се отличава от термина „орбита ” ?

– Тези думи се отличават помежду си, както материята се отличава от енергията. Орбитал, това е много по-висока форма на развитие тоест, това е траекторията на прогреса на енергетично Ниво, което се изразява в прехода на планетата на много по-висока степен на усъвършенстване в диапазона на по-високите енергийни честоти. Орбитата, това е форма на движение на физическото тяло на материалния план.

– В какво се състои същността на прехода на нов орбитал ?

– Планетата се установява на по-висока степен в собственото си развитие. Изменя се нейната енергетика тоест, вътрешното ѝ качествено състояние.

– Какви изменения настъпват в структурата на атомите и молекулите при преминаването на планетата на нов орбитал?

– Физическият строеж остава същия, но вече за едно друго Ниво тоест, за строежа на самите атоми той си остава предишни­я, но по-съвършен. В атомите и молекулите, започва да постъ­пва чрез различните химически и физически процеси нова енергия, и всички следващи процеси протичат по-нататък с тази енергия, в резултат на което се осъществява презареждане на атомите и молекулите, и на всички елементарни частици от да­дения свят. Те също преминават на ново енергетично Ниво. Ста­ва постепенно разпространение на новата енергия в дълбочина на веществото и в дълбочина на съставящите го частици. Така, последователно с времето, ще се преустрои вътрешната „фина” основа на елементарните частици, тяхното вътрешно съдържа­ние, което ще позволи на Земята да произвежда за космически­те Системи енергия с много по-високо качество. Така и самата планета, нейната материя, ще приеме по-усъвършенствана форма и на всичките си „фини” планове. Над тази модерниза­ция по нататък ще работим Самите Ние.

–  Ще се измени ли собственото време на планетата при прехода ѝ на нов орбитал?

–  Не, то ще остане предишното.

– Ще се преведат ли на нов орбитал едновременно със Земята и други планети от Слънчевата система ?

– Не.

– Защо?

– Работата е там, че Нашият експеримент с хората тук на Земята не е успешен, и затова Ние го продължаваме, усъвършенствайки го с много детайли. На другите планети от вашата Система всичко върви нормално. Навсякъде е нормално, освен на Земята. Макар разбира се, частично този преход да засегне и тях. Не голяма корекция ще се наложи да се въведе във всички планети от Слънчевата система, но такива глобални преустройства както на Земята, при тях няма да има.

– Как ще се изменят енергетичните връзки между планетите, щом като една от тях преминава на нов орбитал, а другите остават на предишните Нива.

– Към другите планети ще се подава вече по - „фина” енергия от Земята. Ще се подобри качеството на подаваната енергия. Сега другите планети от слънчевата Система, получават по-груба енергия, затова и при тях става отклонение на произвежданите от тях енергии, към по ниският спектър на честотите. Ако Ние подобрим качеството на енергията на Земята, то съответно ще се повишат всички показатели и на другите планети, свързани със Земята. И всичко ще дойде в нормите за слънчевата Система.

– Чрез хората ли става трансформацията на енергията между Земята и Космоса ?

– Да, разбира се, такава трансформация се осъществява.

– А директно, не е ли възможно енергията от Земята да се предава в Космоса?

– Тя се трансформира и от Земята, и чрез човека. Но разликата е в това, че когато енергията преминава чрез хората, то се получава друг тип енергия, друго качество. Хората са необходими за получаването на друго качество енергия тоест, Земята ги из­ползува за изменение на качеството на получаваната от тях енергия.

– Следователно, появяването на човека на Земята има определена цел?

– Появявянето на човека на Земята е било продиктувано от нуждата за развитие на вашата планета, от особеностите на нейната структура. Човека, като трансформатор, трябва да приема енергията изпращана му от космическа Система, да я преработва и предава на Земята. Всяка точка на планетата изисква енергия от определен тип. Затова и хората не се раждат произволно, а по зова на планетата, изискваща захранване със съответните видове енергия. Затова, след като от Земята постъпи към Нас сигнал, че в дадено място е нужна определена енергия, Йерар­хичната Система подбира съответната човешка душа според качествените ѝ показатели, които са способни при съответстващи ситуации да отдават необходимият енергиен потенциал. И този потенциал ще бъде именно такъв, какъвто е нужен на планетата в даденото място. Оттук, преди да се роди човек в конкретна точка на Земята, той се изгражда енергетично по специален начин. Всеки човек съответства по енергетика на това място, в което той се ражда и живее. Ако енергетиката му се измени качествено и започне да не съответства на конкретното място, то той се преселва на друго място, което е по-подходящо за него. Такава е връзката между енергетиката на човека и Земята.

– Според еволюцията на планетата, тя е изпитвала нужда от много по-сложни по качество енергии, които значително да се отличават една от друга по параметри, заради което са били въведени различните раси и народности, произвеждащи различен диапазон от енергии. Тоест, всички хора от една нация произвеждат енергия от един диапазон, а самите нации дават различен диапазон. Всичко се колебае в някакви граници. Развивайки се, Земята се изгражда по такъв начин, че различните места изискват зареждане с различен енергиен диапазон.

– Но човек не винаги е съществувал на Земята. Милиони години тя е съществувала без него.

– В първоначалния си стадий на развитие, Земята е произвеждала за Космоса еднотипна енергия тоест, оскъдна. Но в същото време тя се е подготвяла да приеме животните и хората, и в съответствие с разгръщането на програмата си е формира­ла природните условия, като среда за обитаване. Колкото е по-обикновен света, толкова са по-бедни произвежданите от него енергии. Затова, във физическия свят на Земята става посте­пенно усложняване на формите за живот.

–  С какво се отличава ранния период в развитието на Земята от по-късния?

– Когато планетата се намира на ранния стадий на разви­тие, енергийният и спектър винаги е оскъден, затова тя няма ну­жда от интензивен обмен на енергии. На ниското Ниво тя може да мине без растителност и живи същества. Но според еволю­цията си, тя започва да има нужда от все по-интензивен кръго­обмен на енергии, и за тази цел, в зависимост от степента на развитието ѝ, се въвежда растителния свят, животинския и чове­чеството. Това е всичко. 

Извършва се постепенно усложняване на видовете енергии на Земята. Именно, появяването на първата цивилизация, е спо­собствала и за първия преход на Земята в ново състояние то­ест, прехода ѝ на първия орбитал.

– На първия орбитал Земята е преминала след развитието на първата човешка цивилизация?

– Първата обвивка се е появила като защитна, преди поя­вяването на първата цивилизация. Нуждата от запълване на обвивката с редица енергии поражда прехода на Земята на първия орбитал.

Следователно, нашата планета вече няколко пъти е преминавала на нов орбитал? Свързано ли е появяването на новата шеста раса на Земята с привеждането и на нов орбитал?

– Цивилизациите не просто живеят и се развиват сами за себе си, но се явяват и онази конструктивна необходимост, на основата на която планетата преминава на по-висок етап на развитие. Вашата Земя е преминавала на нов орбитал и след първата цивилизация, и след втората... Сега (2000 година от нашата ера) тя преминава на нов орбитал за шести път тоест, шестата раса изисква за себе си шестия орбитал.

– Кое е първично и кое вторично? Появяването на шестата раса изисква превеждането на Земята на нов орбитал или обратното, Земята преминава на нов орбитал и това изисква формирането на нова раса ?

– Това става едновременно. Това са два взаимосвързани процеса, защото те не могат да съществуват един без друг. Например, хората от петата раса, преминавайки на новия шести орбитал ще измрат, защото няма да издържат новите честоти на тази енергетика, която ще съответства за новото състояние на планетата.

– Каква е енергетичната и физическа същност на прехода за планетата на новия орбитал?

– Земята остава на своята орбита, но се изменя нейната енергетика в посока на по-високият честотен спектър. Във връзка с това се изменя всичко - природата, животните, хората. Ще се появи новата раса, която ще поеме върху себе си много неблагоприятни въздействия, тъй като ще настъпи преустрояване, и на сушата, и на водните басейни. След преминаването на новия орбитал, планетата ще започне нов етап на развитие. Прехода, това е ста­дий на развитие за обвивките на Земята. И с всеки преход на нов орбитал, планетата започва да запълва новата обвивка с не­обходимите ѝ видове енергии. Това тя го извършва съвместно с дейността на човека.

– В какво се състои принципа на привеждане на Земята на друг орбитал? По какъв начин ще я приведат?

– Вие вече я привеждате (обръщението е към Авторите). Всичките контактъори и екстрасенси я привеждат. Именно, същността на привеждането се състои в това, че чрез тях но­вата енергия се спуска на Земята, привеждайки Я в качестве­но ново състояние в условията на по-високите честоти, отколкото тези, с които Тя е разполагала в предишният стадий на разви­тие. Принципа на привеждане се състои в това, че човека служи като предавателно звено между Йерархичната Система и ваша­та планета, което помага да се транслира енергията. При това човека не само я препредава в този вид, в кой­то я приема, но отначало преработва получената енергия сам, преобразувайки я качествено, а след това я препредава на пла­нетата. Това става и в обратен порядък. От Земята той получава енергии с едно качество, преобразува ги в себе си и ги предава на Йерархичните Системи с качеството, което им е необходимо.

– Какви са формите за предаване на енергиите на Земята ?

– Част от отработената енергия се предава на планетата чрез краката на човека, част чрез менталната му дейност, тъй като мисленето на човека също произвежда такъв род честоти, които частично се възприемат от Земята, а част от тях разбира се, се връщат към Йерархичните Системи. Тоест, преработената вече нова енергия, човек предава назад в Системата, която му я е изпратила, а друга част от нея, на Земята. Има и други процеси на предаване.

– Сега (въпроса е зададен на 6 август 1999 год., бел. на Ав­торите) към Земята, от Космоса се движи голяма енергия, ко­ято ще предизвика всевъзможни сътресения на повърхността. Какво носи на Земята тази енергетика? Гориво ли е тя за нея?

– Да, може да се каже, че е гориво. Тази енергия ще бъде тласък към новия етап на развитие. За да може някакво тяло да се приведе от по-нискостоящото Ниво на по-високо, му е необходимо отвън да се даде тласък тоест, да му се внедри енергия от много висок порядък. Тази допълнителна енергия, сякаш го изхвърля отдолу нагоре. Точно така е и с човека. За да се при­веде на по-високостоящо Ниво, в него също трябва да се вложи по-висока енергия, както например е при вас. Така, че периодически Земята получава енергия във формата на открити светещи обеми, изпращани от Йерархичните Системи, както е в този момент. Навлизането ѝ на Земята става плавно, във водните масиви. Обаче това води и до сътресения на почвата в отделни райони и други отрицателни прояви, макар разбира се Ние да се стремим да смекчим момента на навлизането ѝ.

– Следователно, появяването на светещи обекти е свързано с привеждането на планетата на нов орбитал? (напр. взрива в Челябинск 15.02.2013 - бел.на прев.).

– Безусловно.

– Но какво става с тази енергия, която се предава чрез нас? Вие казахте, че чрез контактъорите, тя също се спуска на Земята.

– Предаването се осъществява и чрез вас, и отвън. Способите са няколко. При спускането на енергията чрез контактъорите, се извършва предварителната подготовка на планетата. Ако изведнаж се смеси новото със старото без подготовка, ще настъпи голям разлом. Ако се вложи в планетата необходимата енергия отначало на малки дози, дори и в течение на няколко години тоест, за периода на вашето контактъорство, тогава ще се получи нужният ефект. И новата енергия ще се позабави от вашата енергия, по точно от Нашата, която сме пропускали през вас на малки дози. Това намалява влагането на енергията и разрушителните последствия.

– Заедно с тази енергия ще се внедри ли новата програма за развитие на Земята, за следващите две хиляди години?

– Да.

– Известно ли е мястото където ще се внедри новата енергия. Във водоемите на Русия, Америка, Африка ?

– Тя ще се внедри в океана и Ние ще се стараем да бъде по-далече от населените зони. Водата има свойството силно да привлича „фините” енергии, и затова е избран океана за спускане на енергията. Но няма да има енергийно изплискване, както се случва при падането на метеорит - все пак е „фина” енергия. Обаче ще се повиши енергетичното ниво на водата и ще започнат вибрации в енергострурата на Земята, оттук ще се разпространи влиянието ѝ върху физическата обвивка. Ще има серия от земетресения и всевъзможни катаклизми. Но Ние се стараем да смекчим всичко това.

– Как ще повлияе тази енергетика на онази Система, която се намира вътре в Земята?

– Преустройството сега става навсякъде. Затова в интересуващата ви Система, ще бъде така, както на Нас ни е нужно. Разбира се, ще се случат в нея катастрофи и катаклизми, такива както и при вас. Сега те се случват и при тях, и при хората. Жертви има безусловно и там и тук. Навсякъде, щом се отнася до Земята, има жертви.

– На паралелните светове дали ще повлияе енергията, която се спуска?

– Обезателно. Всичко се пренастройва едновременно. Но­вата енергия преминава през „фините” обвивки на Земята, изменяйки ги. Но не е достатъчно само едно спускане от тази енергия. Постъпването на енергията не е едновременно. Тя започ­на да постъпва през 89 година (1989 г. бел. на Авторите) и ще продължи постепенното и внедряване до 2005 година. Освен това, всяка обвивка изисква за преустройването си определен вид енергия, и затова ще постъпват различни видове енергия, още много пъти на Земята.

–  Енергията ще се приближава към Земята във вид на светещи обекти?

– Методите на подаване на енергия за Земята са различни. За човека това ще се проявява като различни небесни явления. Ако човек може да разбере, че това явление е Нашето внедряване на енергия, то добре. Ако не успее, значи ще се заеме с изучаването на непознатото явление в продължение на следващите години, и това ще способства за развитие на интелекта му.

– На Земята има точки, които се нуждаят от енергетично зареждане, има и точки, в които се концентрират излишъци от енергия. Тоест, действуват два противоположни процеса, приемане и отдаване на енергия. И ако в тях е замесен човек, то как влияят те върху поведението му в обществото?

– И едното и другото способстват за повишаване активността на хората, което се съпровожда с всевъзможни техни изяви, с бунтове, революции, войни и т.н. Ако в някои места има недостиг на енергия или обратно, има излишък, това влияе преди всичко на психичното състояние на човека. Затова, за да се чувства човек комфортно на някое място, е необходимо да има някакво равновесие на енергиите в обкръжаващите го енерготочки, за да няма нито излишък на енергия, нито недостиг.

– В местата, където стават войни, има недостиг или излишък на енергия?

– Има недостиг. Земята взема от хората това, което не и достига, затова в такива места тя привлича към себе си енергията на хората.

– А при излишък на енергия какво следва?

– При излишък на енергия, планетата я разпространява върху хората. Човек поема енергията и я разпределя по-нататък. Но излишъка от енергия също може да влияе на психиката му отрицателно, предизвиквайки активизация на действията като например някои избухвания в обществото. При човека реакцията на недостиг или на излишък от енергия е една – активизиране на действията.

Завъртането на Земята 

на 90 градуса

Интересно би било да се проверят сензационните теории на земните учени, и затова ние се обърнахме към Бога с въпроси.

– Учените твърдят, че Земята обръща полюсите си. Възможно ли е това?

– По отношение на какво те твърдят, че става този обрат?

– Относно осите на въртене и относно екватора. Учените считат, че след няколко десетки хиляди години Земята я очаква обръщане на деветдесет градуса.

– Да, такива обръщания се случват.

– По каква причина Земята се обръща на деветдесет градуса. Поради натрупването на ледените шапки на полюсите, които натежават и създават момент на обръщане?

– Не, те не натежават. Тук действа друг механизъм. На физическия план това става по причина, че вътре в Земята се про­меня центъра на тежестта.

– При това премятане отчита ли се, че се унищожава всичко живо ?

– Не може да се променят незабелязано и всички да останат живи.

– Да останат живи ?

– Да. Никога на Земята не се е унищожавало напълно всичко. Обезателно живото е оставало.

– С каква цел нашата планета извършва такъв обрат?

– На Земята това е нужно по отношение на другите планети. Необходимо е взаимодействие между планетите от слънчевата Система, само че погледнато от друга плоскост.

Времето на Земята

За времето ние узнахме много интересни и сложни неща, но опознаването на тази тема започна с обикновени въпроси.

– На Земята всичко живо се развива с времето. Времето е особен вид материя?

– Не, това не е материя, а особена мерна единица, която съществува само при вас. При Нас всичко е различно. Иначе казано, времето съществува, защото то е заложено в програмата за развитие на Земята и на всички живи същества, които са свързани с нея.

– Защо времето на Земята се състои от три съставящи. Минало, настояще и бъдеще?

– Други форми на времето не са нужни на човека за даденото Ниво на развитие. Тези съставящи на времето позволяват най-добре да се развива Единицата (първоначално създадената душа – бел. на преводача) в началният стадий на развитието ѝ. Позволяват да се почувства целенасочеността на движението към развитие, да се съпоставят резултатите от постигнатото, да се сравнява и устремява мисълта по пътя на еволюцията. Трите съставящи на времето, това са трите първи степени по пътя на безкрайната еволюция на душата.

– С какво се отличава сегашното време от времето на миналото или на бъдещето?

– Не съвпада честотния диапазон както в едната посока, така и в противоположната.

Ролята на водата на Земята

Във всеки отговор на Бога за нас се откриваше по нещо ново и необичайно.

–  Защо има вода на Земята? Каква неизвестна за човека роля, изпълнява тя?

– Водата е енергоносител. Тя помага да се разпредели енергията на повърхността на планетата. Да допуснем, че някъде на Земята се произвежда много енергия и тя като река се спуска към друго място, където тя е малко. Чрез моретата и океаните става балансиране на енергията. Освен това, водата е физическото око на Земята, макар това за вас да звучи парадоксално. Но както всеки жив организъм, тя има орган за космическо виждане. Очите на човека също имат течен състав. При Земята разбира се, всичко е по-сложно и затова е трудно възприемаемо за човешкото съзнание. Човешките очи също са способни да про- веждат през себе си енергия, макар че източника на излъчването ѝ да се намира зад пределите на зрителните органи.

–  С какво е свързано увеличаването или намаляването на водните басейни на Земята?

– С изменение на количеството енергия, съхранявана от водата. На всяка цивилизация са били нужни енергийни складове, за каквито е служила и водата. Тоест, излишъците от енергия, произвеждани от човечеството и растителния свят ги е поглъщала водата. Тя е била енергохранилище. Затова, ако новата цивилизация произвежда повече енергия от предишната, то нейните енергохранилища тоест, водните басейни, се разширяват. Става увеличаване на водното покритие на Земята, както и обратното. Така например, новата шеста раса ще произвежда енергия, няколко пъти в повече отколкото вашата раса, и този запас от вода, който има в наличност в този момент от време, е малък. Няма къде да се отдаде излишъка от енергия, и ще доведе до това, че излишъците от енергия ще преминават отново в обвивките на човека, разрушавайки ги и убивайки самия човек. За да не причиняват те вреда на хората е необходимо да се преустрои повърхността на цялата Земя. Затова, след две хилядната година, ще настъпят изменения в ландшафта. Ще настъпят заливания с вода на бреговете, на континентите, много острови ще бъдат заляти. Всички покрайнини и северните ви райони постепенно ще се скрият под водата. Ще настъпи придвижване на континентите, първоначално незначително, а по-късно много по забележимо. Някоя част от сушата тоест, от континентите ще стане по-голяма, а някоя по-малка. Площта на водните басейни ще се увеличи много и ще поеме всичките излишъци от енергия, произвеждани от новата раса тоест, ще се увеличат енергосборниците на планетата. Ще се измени и структурата на сушата, на камъните по отношение на тяхната енергийна плътност. Енергокапацитета на твърдите вещества също ще се повиши.

И поради това, че вашата планета ще се преустройва, за да се създадат нови природни условия за шестата раса, на нея още дълго ще има катаклизми, тъй като именно катаклизмите са форма за преустройството на физическата обвивка на Земята.

Във връзка с цялата тази реорганизация, в началният етап на развитие, на шестата раса ще ѝ се наложи да понесе върху себе си твърде много неблагоприятни въздействия върху околната среда.

–   Във връзка със ставащите изменения отново ли ще остане един континент?

–  Да, общата площ на сушата ще намалее. И в крайна сметка, в далечното бъдеще ще остане един континент.

–   Учените откриха, че водата има памет.

– Всеки предмет има памет. Водата също има своя програ­ма, свое време, а следователно, трябва да има памет, за да се помни миналото и настоящето, на чиято основа става залагане на бъдещето. Всяко бъдеще се изгражда на основата на мина­лото, затова е необходима памет за всичко, което се развива във времето и извън него.

–  Водата, във връзка с горното, има ли някакви блокове памет ?

– Всички течности са построени особено, в тях има елементи фиксиращи информацията.

–  За сметка на какво водата поглъща различни видове енергия?

–  От всичките вещества на Земята, течността въобще се счита за най-енергоемката. Ако се говори образно, то може да се каже, че строежа на водата включва в себе си наличието на мно­жество енергетични магнитчета, притеглящи излишъка от енер­гия към себе си. Тоест, тя има способността да поглъща енергия в тези места, където има излишъци, и да я отдава в тези места където тя е недостатъчна. За това служат всичките реки и под­водните течения в моретата и океаните. За това, когато в някое място на Земята стане голям изблик на енергия, водата в реки­те я поглъща и тя се разнася с помоща на течността по цялата повърхност на планетата. Става изравняване на енергобаланса.

–  Сега водата в реките е силно замърсена. Ще се случи ли самоочистване на водите?

–  Водата се очиства чрез почвата и континенталния грунд от всевъзможни примеси и химически замърсявания. Земята променя структурата на водата по такъв начин, че благодарение на новата и структура, става самоочистване на течностите. За подобно очистване и промяна на водата съществува програма. Сама за себе си водата нищо не може да направи, освен да запомня и да пренася енергия.

– Леда на полюсите на Земята играе ли някаква роля в нейната енергоемкост?

– Да. Там, където са ледниковите маси се пази застинала енергия, защото тя никъде няма да отплава и не се движи като водата. Но енергията е чиста.

– С каква цел са създадени хранилищата за тази чиста енергия на противоположните полюси?

– За равновесие на Земята и за това, по-леко да се справя с енергията, по-лесно да я преработи.

Главно чрез водата се предава вече очистената енергия, а в леда се пази най-чистата. Ледът, това е застинала енергия в нейното най-чисто състояние.

– Енергията, която се намира в моретата и океаните, използва ли се от Йерархическите Системи?

– Да, става взаимообмен на енергии. Те вземат едни енергии и отдават други, но вече изчистени. Работата е там, че макар за Земята енергиите, които се съдържат във водните басейни да са чисти, то за Йерархичните Системи те са мръсни, защото това е нисък план за Висшите. Това, което е чисто за хората, не значи, че остава чисто и за другите. Затова съществува такава взаимозаменяемост на енергиите между Върха и Низината. От Земята се вземат едни енергии, най-чистите за нея, а на нея се дават използувани, но изчистени.

– Земята сега дава по-малко енергии, отколкото би давала в следващият цикъл от развитието си ?

–  На новият етап на развитие, с появяването на шестата раса, отдаването от Земята на енергия към Космоса ще нарастне няколко пъти.

– За какви свои цели Земята ще използва енергията, съдържаща се в моретата и океаните?

– Тя я изпозва постоянно за всевъзможни катаклизми и всичко това, което се случва на нея. Енергията, която се съдържа във водата, захранва растителния и животинския свят, да не говорим за човека. Става кръговрат на енергията на повърхността на планетата.

–   Ще могат ли хората да използуват тази енергия, например, за своята промишленост?

–   Това вече е изобретено, но не е разгласено.

–  С идването на новата раса на Земята, тя ще произвежда за Космоса повече енергия. Как ще се измени качеството на тази енергия?

–  По вид тази енергия ще бъде същата, но ще стане по-чиста и по-добра тоест, нейният спектър ще се измени в посока на високите честоти. Човека на петата раса произвежда твърде много груба и мръсна енергия и Нашите очистители просто не издържат на този наплив от брак, с който следва да се борят. Но с повишаване нивото на съзнателност на човека, с премахването на произведената в преходният период енергия „брак” и с разкодирането на низките души, ще се получи изменение на качествения състав на населението, което ще го направи по-духовно и извисено. Ние ще отделим „зърното от плявата” и това ще помогне да се повиши контингента на извисените личности, по отношение на общият брой население. А това на свой ред ще Ни позволи да получим повишено качество на получаваната енергия.

Времето като климат

От новата гледна точка, ни се наложи да погледнем и на климата, след редицата отговори на Бога.

– Защо на Земята са създадени климатичните условия?

– Времето или климата, са форма на регулиране на различните видове растения и животни, както и на нациите в определените граници на планетата. Освен това, климата се явява за човека и като форма за неговото възпитание.

– Кой управлява климата на Земята?

– Сега, всичките климатични изменения се ръководят от Нас, от Нашият Център. Управителите* и Определителите* на Земята я наблюдават и регулират климата с помощта на своите компютри. По рано, до преустройството на планетата, когато всичко вървеше по програма, климата се регулираше с автоматични устройства.

– Това устройство на „финия” план ли се намира?

– Да. За човека, всички наши автоматични устройства остават невидими.

– Това автоматично устройство се намира зад пределите на Земята ?

–  Да. Около Земята.

– На Земята често се наблюдават торнада в атмосферата. Какво предизвиква тяхното образуване?

– Вихровите образования се предизвикват с помощта на „финия” строеж на Земята, с помощта на нейните „фини” конструкции, съответстващи в устройството си с тези на човека, на местата наречени чакри. В тези места става отдаването на енергия в Космоса.

– Самата Земя някакво лично въздействие ли оказва върху климата?

– Да, обезателно. На база температурната разлика възник­ват, както е общоизвестно, ветровете. Основно Земята ражда циклоните, завърта вихрите по спирала. Всичко това идва от нея, от нейното функциониране.

– Влиза ли това в противоречие с времето, което се диктува от Определителя на Земята с помощта на собственият му компютър?

– Не, обратното, става взаимовръзка. Всичко се осъщест­вява според програмата на Земята. И цялото точно повторение на климатичните циклони, по които вие създавате народните по­личби, се обезпечава от работата на компютъра, в съвкупност с работата по пограмата на Земята. Сега (1998 г.), във връзка с общото преустройство на вашата планета, Ние сме принудени да се намесваме в регулирането на климатичните условия, по­ради приспособяването им към новата цивилизация. Тоест, Ние корегираме климата, за новите хора на Земята.

– Влияе ли колективната медитация на човека върху времето, или това е самоизмама на човека ?

–  Влияе. От страна на Земята се чуват молбите, идващи от човека. Слушането е чрез обвивката на Земята, а Тя също наблюдава и решава дали трябва да изпълни тази молба или не. Какво ще бъде от нейна гледна точка това за което се молят, полезно ли ще бъде то за нея, както искат хората в дадения момент или не. Така например, ако ви заболи ръката, от нея по нервите постъпва сигнал до мозъка за помощ. Тогава човек започва да предприема мерки за снемане на болезненото усещане. Точно така и Земята приема сигнала идващ от хората, и след това решава, какво да предприеме. Тя може да съдейства на процеса пожелан от хората, а може и да му противодейства, ако това не ѝ е нужно.

-------------------- следва продължение

*

Определител, Управител, Учредител – Същности

от Нивата в Божествената Йерархия

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова