BG

ОТГОВОРИ НА Л.А. СЕКЛИТОВА НА ВЪПРОСИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

  

Читателка водеща своя група в Интернет, се обърна към нас със следното писмо:

«В нашата група "Земен Съюз", изучаваща Вашата информация, от единомишленици са били зададени въпроси, на които самите ние не успяхме да си отговорим.

А отговорите на тези, които вече са изучили много ваши книги, не удовлетвориха любознателните умове нанашата група! Затова беше решено да ги зададем на Вас, Лариса Александровна, нали само Вие ще можете да дадете пълноценни и високопотенциални отговори! Предварително се извинявам, ако въпросите бъдат еднотипни или могат да изглеждат малко лични». (Задаваха ги различни хора)… С уважение...».

Отговорите на Лариса Секлитова даваме в тази последователност, в която са задавани въпросите. 

Въпрос - Защо Вие, Лариса Александровна, не се изказвате на събранията? Ако Вие не се изказвате защото можете да повлияете на програмата на човека, или даже да го осакатите със своята Висока Енергия, тогава как сте се учили в училище, общувате с мъжът си, роднините си, пътешествате? Или по време на взаимодействията си със своите близки Ви блокират ?

Отговор на автора -

«Здравейте уважаеми читатели!

Макар да не обичам да отговарям на въпросите, касаещи моята личност, но Вие сте прави – по-добре е аз самата да Ви разкажа за себе си, отколкото това да бъде направено с догадки от трети лица. 

Информацията, предадена сега чрез обикновения човек, така се изкривява поради връзката с общата деградация на обществото, че от стопроцентната истина остава само около четиридесет процента. Затова аз не мога да допусна такова понижение на Нивото ѝ, даже относно трактовката на своя личен живот.

Преди няколко години, при размяната на писма с един наш читател, този въпрос изплува в писмата и оказвайки се на повърхността, освети съществуващия проблем, преоткривайки отделни негови моменти. Моят отговор бе следния.

В действителност самата форма на тази комуникация на „финия” план представлява  автоматичен информационен обмен, осъществяващ се на подсъзнателно ниво, където са задействани както енергетични процеси на общуващите страни, така и физиологични, които при голяма разлика в потенциалите лесно излизат от строя. С други думи може да се каже, че личността с по-ниския потенциал получава пробойни от големият енергопотенциал отначало в своите „фини” конструкции, наречени енерготела, след това тези пробойни се изразяват или в болест за физическото тяло, или се нарушава работата на психологичния апарат. Аз това не мога да допусна, защото такова влияние от моя страна е забранено от КОН (Коалиционен Отряд за Наблюдение)... 

Посланика – това не е човек, но завоалирана като човека Личност според всички налични енергопоказатели. 

И задълженията на Посланика винаги са по-Висши от неговите желания, затова  той е задължен да живее не само по правилата на местния земен социум, разпространяващ се върху хората и заобикалящите ги форми от различни по Ниво жизнени прояви, но също така е задължен, като Посланик, да спазва други Закони от Висш Мирови порядък. Нали колкото е по-високо Нивото, толкова в по-голямо количество законови прогресии* се въвлича душата и толкова по-отговорна става нейната Същност.

Според един от Законите на КОН, на мен ми се забранява да се намесвам в съдбата на хората, да контактувам с тях, да влияя върху тяхното мислене, освен с помощта на гласовия си апарат, за да не изменя тяхната история. Основно това са тези хора, които ни четат, където или неверието, или старата вяра затварят границите на моето влияние върху тях. 

Но тъй като на Земята са събрани основно хора с ниво на развитие по-ниско от средното, то всред тях има много низки души, едни от които дават слаби надежди за  усъвършенстване, други въобще не проявяват никакъв интерес към саморазвитие, те просто живеят в битовите ситуации.

Затова Свише са измислени "хитри механизми", помагащи да се изведат от еволюцията такива "бракувани" души, неспособни към прогрес, тъй като вечното съществуване на всяка душа се основава на умелото съединение в самата нея настарото с новото. 

Ако душите отхвърлят новото, то те сами прекъсват процеса, обезпечаващ продължението на техният еволюционен ръст. Да не се приеме новото, това е все едно, като да си разрушиш моста пред себе си, водещ към втория бряг, където започва нов светъл път, водещ към следващия етап на развитие. Таково е образното отразяване на отказа на човека да приеме новите знания. 

Но в началото на моята дейност, на мен съвместно с Висшите ни се наложи да вникваме много по-надълбоко в отношенията при общуването ми с хората и да преосмисляме нещата така, че душите, които не разбират нашата информация, да бъдат възможно по-малко. 

За най-добра адаптация, тук на Земята, на мен ми бе дадена определена хамелеоновска способност, благодарение на която аз мога да се настройвам към хората, да общувам с тях на тяхното Ниво, да бъда както всички, за да не привличам особено  внимание. Но не ми е лесно по много причини, за които няма да говоря... . Главното е, че Ние не сме публични хора, а работници, условно казано – на Космоса. 

Обаче, вие питате: «А как тогава съм допуснала в моя, така затворен живот, други хора ?»

Ще отговоря: « Те не знаят коя съм в действителност, не знаят за моята мисия (за тези неща досега не се досещат даже и моите роднини, считайки ни за обичайните писатели-езотерици, черпещи новите знания от Космоса); така също и никой от тях  старателно не се задълбочава в изучаване на нашатаинформация, което се явява за тях допълнителен изолиращ защитен слой от влиянието на всякакви Висши енергии поради това, че те нямат знания за Второто Пришествие. При четенето на книгите ни, те просто не са дошли до тази информация, затова продължават да ни считат за обикновени  родственици и се отнасят с нас, само като към роднини. 

А ако нямат знания за това, както и за мен, като мисионер, тогава се изключва и моето  въздействие, защото само истинската Вяра разкрива в човека енергоканалите за приемане на нови енергии, позволяващи да се усвои пълноценно Новата енергия и информацията, която на свой ред, и само в този случай започва да работи с всички енерготела* на човека, давайки му нови способности, възможности и нови знания. Само при тази подготовка към "чудото", моята енергия може благополучно да въздейства на хората и да им носи оздравяване, необикновени свойства и да дава защита. Без Вяра нищо от това няма да бъде. 

Случвало се е и негативно въздействие от моя голям енергопотенциал върху по-слабите потенциали. В книгата «Загадки на реалността» в седма глава са приведени примери за такова неблагоприятно влияние, оказано в частност, на моят мъж и на отделни хора, чийто слаб потенциал не е издържал на мощната, подтискаща сила на моят енергопотенциал, повреждайки силно техните „фини” конструкции. Затова и на лекарите, и на Висшите няколко дълги месеци се наложи да възстановяват тяхното физическо здраве, а също и енерготелата и психиката им в нормално състояние.

До началото на моите лични контакти аз бях напълно блокирана със специални защитни конструкции, за да не навредя със своята енергия на хората около мен. В това отношение моето общуване не е причинило никаква вреда на събеседниците ми. Но веднага щом започнах своята контактна (ченелингова) * дейност, този потенциал е бил частично разблокиран за да може, общата канална конструкция за връзка с Висшите, определяща се чрез моето космическо име и индивидуален числов код, да може пълноценно да функционира и да служи за изпълнение на Великият Проект на Бога.

След такова "прераждане" нормалното общуване с хората стана почти невъзможно, особено продължително време. Затова нашите Висши Помощници, обезпечаващи техническата връзка, ме научиха правилно да се заключвам в особен енергоскафандър, който може да се"надене" не задълго при «излизане в обществото», тъй като неговото носене прикрива общия енергиен взаимообмен между мен и Земята, което не трябва да бъде продължително време, иначе това оказва силно влияние върху моето здраве. Това е още един факт, който ме заставя да се държа в страни от големи маси от хора.

Що се отнася до моето семейство, то на тях Свише също е поставена определена защита, за всеки тя еиндивидуална, тъй като всички те са с различен потенциал. Нашата квартира в настояще време също е изолирана Свише с отделна защитна обвивка, за да не въздейства на съседните жители. По такъв начин, Висшите Конструктори обезателно премислят и пресмятат всичко до най-малките подробности, отчитайки особеностите при влиянието на високопотенциалните души върху душите с малък потенциал, защото основната заповед на Законите на КОН*, е както при лекарите– «Не вреди». 

Но Законите на КОН се разпростират не толкова върху отделните посланици, а също и върху някои хора, в частност за тези: 

1)  които знаят, разбират и усещат, че живеят под управление Свише; 

2) който е допуснал в себе си новата мощна енергия чрез нашите книги и, по този начин, е подложил своята духовна основа на  съвършенна трансформация.

Сега назрява друг въпрос - какви правила и Закони съдържа в себе си КОН?

Ще кажа, че за посланиците има едни правила, и те са повече, отколкото за хората, едва започващи да съществуват според правилата на КОН.  

За хората поне засега е необходимо да съблюдават само старите добри, установени от векове изисквания - НЕ ГРЕШИ. Разликата тук за съвременният човек, явяващ се наш читател, е само в това, че за запознатите с Новото Учение изискванията са по-големи, тъй като тази информация, повишавайки Нивото на развитие на човека, автоматично го поставя и под действието на Новите Закони от това Ниво. 

Оттук се появяват новите изисквания и новите задължения, формиращи в човека отговорност за своето усъвършенстване, за полезно взаимно, действително съвместно съществуване с жизнените форми, които го обкръжават и за общ Единен процес за развитие на цялотоМироздание, тъй като човешката душа се явява негова частица, която няма никакво право да подлага на деструктуризация* това, което Твореца е създавал неизчислимо дълго и с неимоверен труд!

Въпрос – Има ли макар едно видео с Ваше участие? Просто има една фотография, където Вие, Людмила Леоновна и Александър Иванович седите заедно на една конференция. Много ни се ще да Ви видим или да чуем гласът Ви чрез аудио файл.

Отговор - Видео с мое участие, действително, засега няма. Но ако ми остане свободно време, това е възможно да се направи, и ние ще се постараем да го монтираме сами използвайки записите от домашният ни архив.

Въпрос - В книгата "Загадки на Реалността" е написано, че е имало и други  Посланици, но те не са изпълнили своята мисия поради стремежа си към материалните блага. Те не са чувствали своята мисия както Вие? Правени ли са опити Висшите да се свържат с тях чрез контакти както с Вас? 

Отговор – През цялото съществуване на човечеството е имало и други посланици, спускани по-рано в земния свят със съвършено различни цели. Някои от тях са се справили със своето задание благополучно, а някои са се отклонили в посока на изкушенията и не са изпълнили своята мисия, защото всички те са идвали не от Йерархията на Бога, а от Висшите Нива на Земната йерархия, поради което са могли да бъдат предмет на някои деградационни моменти. В крайна сметка е имало и такива, които са прекратявали изпълнението на мисията си още в самото начало поради страха да бъдат порицавани от хората, неразбиращи тяхната мисия и приемащи ги за вещици и магьосници, идващи от Дявола. Освен това, някои от тях не са повярвали, че са способни да общуват с Бога, и са възприемали всички контакти като изкушение, идващо от отрицателния Йерарх. Всеки се е страхувал да не загуби душата си.

Високите Посланици, дошли от Йерархията на Бога, за разлика от тях, нямат ни най-малка тенденция да се изложат на всякакви съблазни от земния свят и от страха да попаднат в опозиционната йерархия.

Въпрос - Защо Висшите не могат да организират нещата така, че когато човек е дошъл с мисия тук на Земята, да не забравя, защо са го изпратили? Например, да му включат паметта, или пък да усилят връзката с Определителят му. 

Отговор – За да знае човек за своята висока мисия, да помни за нея в продължение на целия си живот, да отдава всичките си сили за нейната реализация, жертвайки много и да разбира, че повече никой не е способен да извърши даденото му от Бога ексклузивно задание, е необходимо да притежава Висока Отговорност, което подразбира от самосебе си и Висока Съзнателност. Само благодарение на този факт,  Високата Мисия намира своето въплъщение в действителността.

Ако говорим за Великият Проект на Бога - главната цел на моя живот на Земята, за моята мисия, то ще се постарая да обясня невъзможността за съществуването на всякакъв вид резервни опции за неговото изпълнение, както с изместване във времето, така и с едновременната фаза на неговото дублиране. Иначе казано, уникалността на моята настояща мисия се състои в нейнатаединственост и неповторимост, като за истински оригинал на Земята на Настоящето (а всички останали са само дубльори на оригинала), където са изключени различни допълнителни опции - въвеждането на допълнителни посланици, както след известно време (ако мисията не е изпълнена, което не може да бъде), така е изключена и възможността за едновременно спускане на няколко посланика в едно Настояще, за обезпечаване реализацията на мисията чрез единият от тях.  

Този факт на единственост за подобна мисия се обосновава от няколко причини.

а) Твърде много енергосредства са били изразходвани завъплътяване на моята душа на Земята. (Били са създадени: енергоканал* за спускането; енергоканал за връзка; защитни съоръжения; егрегори за моето жизнеобезпечаване; енергообеми за обитаване и преместване; енергоприбори за връзка; установки за преработка и предаване на енергия, а също и за нейната трансформация и взаимообмен между мен и Земята и между мен и хората; енергоприбори за моята работа на „фините” планове на Земята и много други неща.) 

Сами разбирате, да се дублира всичко това за допълнителни високопотенциални лица е нецелесъобразно. Затова моята духовна работа просто не би могла да не бъде изпълнена, макар да е вървяла и по време на приеманите от мен „Закони на Мирозданието” изобщо без програма, тъй като в това време се е подържало високо ниво на съзнателност и висока отговорност. Пълната свобода не отвличаше вниманието, а само настройваше за работа, изключвайки от живота всичко онова, което пречеше - зависимост от работа, от социума, от хората, от ненужни срещи и други странични явления, внедряващи се в живота на всеки смъртен. 

На мен ми позволиха Свише за това време да устроя живота си така, както пожелая самата аз, а нямах много желания, тъй като бях привикнала да се задоволявам с малко. Колкото човек е на по-високо Ниво, толкова по-малко гопривлича земния живот и толкова по-малко са в него светските желания. Това е аксиома. Затова такъв човек никога няма да се стреми към богатства, а обратно, ще влага всичко, което има в реализацията на своята мисия, защото знае, че истинското богатство, което може наистина да го направи щастлив, това е изпълнението на целите, дадени му от Бога и завръщането му във Висшите Планове където ще съществува сред себеподобните си.

б) Едновременното пребиваване на Земята на две високопотенциални души подобни на моята, би донесло разрушаващ ефект за този свят, защото при този случай няма да бъде съблюдаван енергетичният баланс, при който взаимообменните енергопроцеси между такива висши души и Земята биха протекли с удвоена сила, за разлика от сега. 

При Висшите всичко е разчетено до най-малките детайли, затова и душата на  мисионера изпратена тук и сега с такъв потенциал, който се явява нито по-малък, нито по-голям, а съответстващ и точно разчетен за предаване и трансформация на зададеното количество енергия в дадена точка от пространството и в конкретно време.

Въпрос - Как Душите, дошли от Йерархията на Бога, и в които духовният живот преобладава над материалният, са могли да се поддадат на такива низки искания от земния план, като стремеж към материалните блага?

Отговор - Повтарям, че всички други мисионери са идвали не от Йерархията на Бога, а от Висшите Нива на Земната йерархия, затова техните качества не са били доведени до абсолютното съвършенство, съответстващо даже на Земната йерархия. В резултат проверката на качествата е показала, че при всеки един от тях, те не са били доработени. 

Освен това, някои са се спирали в мисионерската си дейност поради страха от хората, основната маса от които винаги се е надсмивала над посланиците - тези, които са се опитвали да им говорят за Новото, непонятното и досега неизвестно, още повече, ако това е касаело религията. 

Спирали са ги също неверието на хората и въздействието от „финия” план на отрицателните същности, специално изпращани от минусовата Система за психологична дестабилизация на такива високодуховни личности. 

Много от мисионерите са имали собствени контакти, но желанието за жизнено спокойствие и стремеж към нормален социален живот за свое удоволствие, при такива деградиращи посланици винаги е надделявало.

За съжаление, тенденциозността към съществуващите факти при всеки процес на самоусъвършенстване, влизащ в програмата на всеки развиващ се жизнен вид, включва процес на тяхното самообучение чрез подражание на аналогичната им форма, което на  висшите стадии от Земната йерархия може да се яви като смущение в този случай, ако се подражава не на Висшите цели и стремежи, а на Низшите». 

Читателка - «Лариса Александровна, благодаря Ви за отговорите и още веднаж се извинявам за въпросите, но по-добре е Вие да отговорите, отколкото те да си останат неразбрани и да сеят някакви съмнения ! Благодаря!» (писма от 2016:2017 г.).

РАЗВИТИЕ В ИЗВЪН ЗЕМНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

  

Въпрос - Лариса Александровна, Вие сте Същност с планетарно ниво на  развитие. Достигането до такъв норматив трябва да се предшества от реинкарнации в цивилизации, превъзхождащи по Ниво на развитие нашата пета раса. При нас такива цивилизации тепърва ще се появят - шеста, седма раси. Вярно ли е предположението, че вие сте се развивали в извънземни цивилизации?

Отговор - На този въпрос Вие ще намерите отговор в книгата "Еволюционна формула", статията "Златен запас". В нея четете писмото на Виктория Бужак, където нейният Бог и съобщил накратко, колко години и как се е развивала моята душа. 

Мога да кажа, че моето еволюционно развитие започна още преди появата на Земята. А на нея аз преминах определен стадий – стадия за внедряване в съвремения живот и в настоящата си инкарнация, тъй като всяка съвременност носи своите особености на съществуване, и преди началото на мисията трябваше да се осмислят тези съвременни понятия, от които се ползва съвременният човек - нали отначало трябва да го разбереш, преди да му предлагаш новите знания. 

Затова винаги се изисква преди изпълнението на мисия, да се премине през мястото на съществуване и през определен стадий на развитие, което ще помогне да се свикне със съвременната реалност, за да се разберат нейните достойнства и недостатъци, а също да се разбере, накъде да се насочи човечеството. Необходимо е да се изберат и знания от това Ниво, каквито човек е способен да осмисли. Такива Нива, достъпни за човешкото разбиране, се оказаха три, което е отразено в нашите книги. 

На Земята, поради нейното изоставане в развитието, наличието на понятия от световно значение се оказа много лошо.

Науката еконсервативна и повече от полети в космоса не е способна да разбере нищо, а Мирозданието – това е безкрайност  именно от понятийно значение. За да се повдигне човечеството макар с малко, трябваше да дам новата информация именно на три Нива. И само заради това, че е задължително човек да престане да затъва в консерватизма си като в тресавище считайки, че развитието се ограничива само на вашата Земя. 

На насинформацията се даваше поетапно в избраните от настри Нива на разбиране. Не мислете, че да се донесе информация с нужния енергопотенциал е така просто. И не забравяйте, че ние не сме обикновени писатели, затова нашите текстове носят енергия с повишен енергопотенциал, към който съвременната биология на човешките тела не е готова да се отнесе благосклонно и да го приеме. Поради изоставане в човешкоторазвитие, а също и поради несъответствие на нашите души с био-материята, от която са изградени човешките тела, такова несъответствие предизвикваше "обгаряне и физически усложнения" на телата ни. Тоест, появяваха се трудности, за които обикновените писатели нямат никаква представа.
 Имаше много сложности, но за тях ние ще докладваме вече на самият Бог.