BG

Златната Раса

Златната Раса. ( Шестата човешка цивилизация )

 

Преустройство на Земята. 

Поради това, че всяка една цивилизация енергетично се изгражда по-особенно от предишните, тя изисква за себе си и съответствуваща среда за обитаване. Средата трябва да способствува за усъвършенствуването на човека, а това е възможно само тогава, когато окръжаващия свят започне да съответствува енергетично на онези процеси, които трябва да протекат в бъдещия свят. Затова света се преустройва постепенно на новия енергиен диапазон, чрез най-различни процеси. На първо място ще бъде преобразувана качественната основа на земния план. След спускането от Висшите на свръх мощна енергия върху планетата, през този времеви период, ще настъпят мутации в структурата на всичко живо. Всред растителния свят ще се появят други култури, а всред животните – нови видове. Природните условия също ще се изменят, основно като ландшафт. Ще настъпи намаляване на сушата и увеличаване на водната площ. Но с каква цел ще се увеличава водната площ на Земята? Ясно е, че нищо не се върши само от естетически събражения, а защото всичко е свързано с изменението на енергетиката. Новата шеста раса ще започне да произвежда много голяма енергия и затова е необходимо, да се увеличат енергосборниците на планетата. Тъй като водата има твърде голяма енергоемкост, то тя ще изпълнява ролята на енергиен склад.  Ще се измени и небето при шестата раса. Някои звезди ще изчезнат, ще се появят нови, а много небесни тела ще изменят своето местоположение. Едни небесни тела ще бъдат закрити от други, от което ще се измени мощността и качеството на транслираната енергия. Това ще им даде съвършенно нови възможности в присъствуващия между всички космически тела енергообмен. А преминаването на Земята на нов орбитал, който ще трансформира нейното енергетично състояние, ще измени енергообмена между всички небесни тела.         

image1