BG

ТРИ НОВИ МОЛИТВИ

  

                                                          ПРЕВЕДЕНО И ПРЕДОСТАВЕНО ОТ НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

ТРИТЕ НОВИ МОЛИТВИ

Въздействие на молитвите върху човека. 

  

 •   В потвърждение на това, че трите молитви, получени чрез Авторите от Висшите Същности, въздействат върху „финното” устройство на човека, прилагаме снимки на аурата на немския лечител А.Гарас, който е извършил редица експерименти с тях. Появата на небесно-синя аура при него е доказателство за това, че молитвите са дадени от Бога. Точно такава аура е имал и Буда, която са виждали и описали ясновидците от онова време. Гарас е придобил тази аура с гълъбов цвят, след като в течение на 17 дни е чел всяка молитва по 118 пъти (числото на пророка).      

image6

  Фотография № 1 – обичайното състояние на аурата на А.Гарас преди прочитането на молитвите. Аурата е снимана в Германия през 2016 година със специална камера „Aura Vision Coggins 6000”.    

1

 Фотография № 2 – състояние на аурата му след прочитане на молитвите 

За новите молитви

  Неверието удължава пътя на човешкото развитие или го довежда до    Отрицателната Система, а Вярата съкръщава пътя към Бога.     


 •      Невярващите не желаят да видят очвевидното, и по този начин засилват своето и без това тежко положение, затрупвайки се с кармични дългове. А истината, съществувайки независимо от техните разбирания, разкрива в началото на 21-ви век изключително интересни събития, които залагат основите на Единоверието в човешкия живот.   Символ на Единоверието се явява „Звездата на Съюза”. Въвеждането на дадения символ в живота на човека, е с оглед на неговата работа с много по-високочестотни видове енергии, с цел преминаването му успешно и с достойнство в новата шеста раса. След „Звездата на Съюза”, ние (Л.Секлитова и Л.Стрелникова) написахме трите молитви. След това на А.Гарас, във видение на „финния” план, беше даден новия способ за кръщение на човека от шестата раса. Със ситуациите по създаването на амулета „Звезда на Съюза”, Новите Молитви и Новото Кръщение, очевидно се наблюдава една непроизволност при залагането на Новата фундаментална база за Вярата на бъдещето тоест, поставят се основите на Единовериието.   

Създаване на новите молитви

  Всички молитви носят в себе си определена енергия. Християнските молитви са предназначени за човека на петата раса и затова се изграждат върху енергийния диапазон на представителя на тази раса. Молитвата е предназначена за: 

1./ очистване на „финните” тела на човека от замърсяващите ги енергии; 

2./ тя способства за оздравяване на човека, изравнявайки неговата аура, премахвайки от нея пробивите, отстранявайки запушванията в енергийните канали; 

3./  освен това, тя способства чрез енергиите си, да защитава човека от нападение върху него от страна на отрицателните същности от „финния” план; 

4./ способства за поддържане на положителната насоченост в развитието на молещия се;

 •  5./ спомага за общуване с Висшите светове.    За да се осъществят тези функции молитвата се изгражда по такъв начин, че нейния енергопотенциал да бъде по-голям от енергийния потенциал на самия човек и от потенциала на съществата от „финния” свят, способни да го нападат. Съществата, които атакуват човека от „финния” план, предизвиквайки подчинение или повреда на „финните” му обвивки, се страхуват не от думите, а от енерго-потенциала, който те носят в себе си тоест, боят се от енергийната мощ на молитвата. Чистите енергии на молитвата ги изгарят, затова те бягат от тях. Молитвите са защитавали хората от зараждането на християнството. Но сега положението е такова, че тяхната сила е отслабнала. Това е свързано с края на петата раса и с това, че в процеса на развитието си, човек е нарастнал по отношение на собствената си енергия, а също и всичко живо, включително и негативните същества от „финния” план, които също са увеличили своята енергетика. А старите молитви са си останали същите по своята енергийна мощ тоест, тяхната сила вече е недостатъчна, за да прогонва тези отрицателни същества и да изравнява човешката аура. Всяко развитие на Душата е свързано с набиране от нейна страна на енергии от по- високия спектър в сравнение с тези, които вече са натрупани от нея, което повишава и мощността ѝ. За да могат молитвите да изпълняват своите предишни функции, техния текст трабва да носи по-голям енергопотенциал, отколкото има съвременния човек. Но какво да се направи в такъв случай, за да увеличат молитвите своята мощ? Това могат да направят само особените текстове, които специално се изграждат с мощен енергиен потенциал, превишаващ потенциала, до който е достигнал съвременния човек от петата раса. Освен това, трябва да се разбере, че новите молитви трябва да работят само в преходния период, който ще бъде между 300 и 500 години, считано от 2000 година. И най-главното, тъй като молитвите винаги способстват за повишаване на духовното Ниво на човека, то техния текст трябва да носи особената енергетика дадена от Бога. Само в този случай, към четирите указани по-горе функции на молитвите се добавя още една важна функция, а именно: 
 •  6./ Тези молитви ще способстват за бързото нарастване енергопотенциала на човешката Душа, изменяйки неговата енергия в посока на следващия висшестоящ спектър тоест, ще способстват за ускоряване на духовното развитие на Личността.   Когато ние започнахме да пишем тези книги, не мислехме, че работата ще дойде до молитви. Но читателите нееднократно ни питаха дали има нови молитви, които да помагат на човек при ситуациите в живота? Отначало отговаряхме, че в шестата раса няма да има специални молитви, на Златната раса няма да ѝ са нужни, тъй като ще настъпи Единоверие и стила на човешкия живот ще стане съвсем друг, защото всеки и така ще разполага с множество екстра възможности и самолично ще общува със своя Определител и с други Висши Учители. Освен това няма да остане нито един невярващ човек, по точно хората вече няма да „не вярват”, а точно ще знаят, че Бог и Висшите ръководители съществуват и трябва да им отдават дан на уважение, и като се стремят да станат като тях. Освен това, новата раса ще бъде по-интелектуална и ще намери други методи на защита и очистване на човека. В новия живот всичко ще бъде основано на знанията и високата съзнателност на хората, на „Законите на Мирозданието”. Обаче съвременния читател ни убеждаваше : „Бихме желали да имаме нови молитви за своя защита и за обръщение към Бога. Сега в света стават такива неща, че не знаеш с какво да се защитаваш от негативното. А новите молитви биха дали поне удовлетворение за душата, а ние тогава бихме знали точно, че те са от Бога,  дошъл съвсем неотдавна в помощ на хората”. И за да се помогне на човека в този сложен период, ние решихме да дадем на хората в помощ три нови молитви с много по-мощен енергоптенциал на текста, отколкото при съществуващите стари молитви. Усложняването на жизнените ситуации е свързано в преходния период и с отработванто от тях на кармичните си задължения. Хората от петата раса трябва да отработят своята карма, тъй като представителите на шестата раса са задължени да започнат своето съществуване чисти, без всякакви дългове. А отработването на кармата именно в сегашното време ги въвлича в най-сложни битви, социални и други ситуации. Затова трябва да им се помогне да укрепят своя Дух и Тяло, за да преминат достойно през всички сложни събития в своя живот. Именно новите молитви могат да укрепят Духа и Тялото, ако те се изградят не върху старите енергии от миналия XX век, а на новите. Но как да се изградят, за да може в тях да се заложат енергиите от следващото Ниво на развитие на планетата и на човечеството? Решавайки този въпрос, ние достигнахме до извода, че трябва да създадем молитвите въз основа на текстовете от „Законите на Мирозданието”, тъй като те са изградени на базата на мощните енергии от следващото Ниво за развитие на човечеството. Затова избрахме „Закона за Същността на Бога” и въз основа на него създадохме две от молитвите. Едната за „Помощ в Ситуациите”, втората „ За помощ в Развитието и за Защита”, а третата молитва изградихме въз основа на „Закона за усъвършенстване в Доброто”. Това е „Молитва против Болести и Немощ на Тялото”. Енергията на тези молитви е много силна, затова трябва човек да се ползва от тях дозирано. Тъй като молитвите се  основават на „Законите на Мирозданието”, които са дадени за следващите 2000 години и са предназначени повече за хората от новата шеста раса, а това означава, че по енергетиката си, те много превишават енергетиката на хората от петата раса. С тях трябва да се работи много внимателно и обмислено да се разпределят собствените сили при четенето им. 


Влияние на новите молитви върху аурата на човека

 •   При работа с новите молитви следва да се помни, че ако се получи небесно-синя аура, и човек се спре, и по-нататък не работи по съответния начин, то аурата бързо ще възвърне предишния си цвят. Достигнатото е необходимо да се потвърди с нови резултати, докато високите енергии не изградят необходимия образ на матрицата на душата. Над своята душа човек трябва да работи систематично. Но за какво е необходимо човек да изменя цвета на своята душа? Към момента за прехода на първото Ниво от Йерархията на Бога, цвета на неговата аура трябва да стане бял. Цветовете на дъгата не са дадени случайно. Дъгата символизира тези Нива на развитие, през които трябва да премине човечеството от момента на появата си на Земята. Всяка раса изминава своя енергиен диапазон от общия спектър на човечеството, а всеки диапазон има свой основен цвят. Всяка раса в процеса на развитието си за определения ѝ срок е длъжна да достигне своето Ниво в спектъра на дъгата. Но всяко Ниво притежава свой конкретен цвят, който придобива максимална наситеност към края на преминаване през целия енергиен диапазон за даденото Ниво. Да се обърнем към седемте цвята на дъгата, които са дадени за човечетвото.  Първата раса е започнала да преминава през Червения спектър (червена аура). Това е определено Ниво на развитие. Втората раса има Оранжев цвят. Третата раса има  Жълт цвят. Четвъртата раса има Зелен цвят. Петата раса – Небесно син цвят. (При нормално развитие на човека от петата раса към края на 2000 година е трябвало да придобие небесно-синя аура, но в резултат от значителното изоставане в развитието на човечеството, това не се е случило. Затова новите молитви ще помогнат на желаещите да ликвидират изоставането в своето „финно” изграждане и ще придобият гълъбовия цвят в своята „финна” обвивка). Шестата раса е длъжна да изгради в себе си Синята аура (а при ускорено развитие – и виолетовата). Седмата раса трябва да изгради Виолетовата аура. А по нататък, всичките цветове на дъгата в горното си Ниво, преминават в БЕЛИЯ цвят. Ако чрез фокусираща леща се събере цялата дъга заедно, то отново се получава бял цвят. ( Дъгата се получава и при разлагане на белия цвят с леща и отново се образува, но при други условия). Тоест, човечеството в хода на своето развитие трябва да поеме енергийно в душата си всички цветове на дъгата, а те в своята съвкупност заедно с особените Закони за взаимодействие на енергиите, ще направят душата бяла, светла, искряща).  Ако се обобщи казаното по-горе, то трябва да се отбележи най-главното, че новите молитви работят и са способни съществено да повлияят на изменението цвета на аурата на човека. За новите молитви и „Законите на Мирозданието” има голяма перспектива. Важно е да се разбере насоката на техните действия. Те могат при усърдното им четене, да направят аурата на четящия подобна на аурата на Буда, тоест да помогнат да се достигне прага за прехода в шестата раса. Затова молитвите и осемлъчевото кръщение ускоряват процеса за преход в Златната раса на човечеството, а следователно, ускоряват и неговата еволюция. Всичко ново се дава не за забава на човека, а за усъвършенстване на неговата душа и ускоряване на нейното развитие. Трябва да се има предвид, че всяка следваща раса допълва устройството на своите души с още една или няколко допълнителни енергийни обвивки, като по този начин постоянните обвивки се увеличават с броя на постъпилите допълнителни временни обвивки. Обвивките са разположени отвън навътре в тялото. Най-външната обвивка е ефирната. Следва я физическата обвивка (или материалното тяло). След това е ред на астралната обвивка, която има най-голям обем и излиза както извън физическото тяло, така и извън  ефирната му обвивка, така че тя се вижда като най-голямата и някои ясновиждащи я считат за първата обвивка. Следва я менталната обвивка, следващата е каузалната, после обвивката на осъзнаването и накрая е обвивката на Духа. Тоест, така описани, те са подредени по обратен ред. Считано от матрицата на душата първа е обвивката на Духа, втората на Осъзнаването и т.н..    Нека ги разгледаме накратко поотделно. 
 • 1./ Обвивка на Духа. Когато Нивото на развитие на Личността е такова, че в тази обвивка започнат да се натрупват нужните енергии, тогава се развива способността да виждаш себе си в другите, да осъзнаваш Висшите идеали като смирение, милосърдие, вяра, надежда, любов, спасение, добро, духовност, отговорност. Ставаш Богочовек. Най-чист проводник между временните и вечните сфери.Осъзнаваш единството си с всички. Това действие е от Нивото на най-Висшата обвивка, която се развива чрез медитация и целомъдрие. Съзнанието на Просветления пребивава на това Ниво и затова осъзнава Законите на Мирозданието. Тази обвивка се развива чрез медитация и практикуване на мълчание. Затова се казва, че „мълчанието е злато”. 
 • 2./  Будхиална обвивка или проявата на себе си чрез Съвестта. Осъзнаваш Законите на Мирозданието, осъзнаваш Закона за справедливостта, осъзнаваш Закона за Кармата и Реинкарнацията. Тези, които живеят по съвест не причиняват болка на живите същества, защото осъзнават принципа на бумеранга – „Каквото посееш, ще пожънеш”. 
 • 3./ Каузалната обвивка ( е на интуицията, на осъзнатия и на неосъзнатия опит и уроците от всички въплъщения). Третата и четвърта обвивки са човешкото съзнание. Развиват се чрез медитация, практика за наблюдение, съзерцание и целомъдрие. 
 • 4./ Ментална обвивка – мисловна дейност и „кукловод” на физическото тяло. Мислите или мотивите формират действията на човека, мислите са семената, а действията са плода. Тази обвивка трябва да бъде подчинена на Висшето съзнание във всеки нов момент. Сега мислите създават кармата, съдбата. Със силата на мисълта си можеш да намериш изход от проблема или да се погубиш. 
 • 5./ Астрална обвивка – на чувствата, на емоциите, на паметта, привички и желания на човека. 
 • 6./ Ефирна обвивка - каркас на физическото тяло. 7./ Физическо тяло ( скелет, мускули, кръв, кожа, оживено съзнание). 5,6 7 –ма обвивки са нивото на животинското съзнание. Често те служат за осъзнаване на Егото и освобождаване от него. Ако човек живее на основата на паметта, навиците, емоциите, то съзнанието му се намира на нивото на животинските инстинкти. Тогава съзнанието живее заради мускулите, кожата, очите, вкуса, обонянието, слуха и формира нова карма – съдба, водеща го до ново раждане и смърт. Колкото повече тренира физическото си тяло и търси нови зрелища, вкусове и емоции, толкова повече нараства обема на тези обвивки.  Притежавайки знания и сила в науката за живота, човек придобива власт над седемте „небеса”. Живота винаги е в опасност и е неустойчив. Обаче общуването с Богочовека може да изкупи греховете ни и да ни освободи от великата илюзия –майя. От 1-3 –та са духовните обвивки. Те са постоянни и остават заедно с матрицата на душата. От 4-7 –ма, са смъртните обвивки. Те се разтварят след смъртта.    По-голяма информация по тази тема се дава в книгата на Л.Секлитова и Л.Стрелникова „Път в неизвестното”.                       

МОЩНОСТ НА НОВИТЕ МОЛИТВИ  

 • В сегашното време, което е време за преход на Земята на нов орбитал, а също и време за смяна на епохите и на расите, навярно за никого не е тайна, че старите текстове на молитвите вече не могат да оказват нужното въздействие върху тези хора, които според нивото на своя енергопотенциал вече стоят на пика за прехода в Шестата Раса. Но това не е учудващо, защото новото време носи нова енергетика, а старите молитви имат слаб енергиен заряд, който вече не е способен да се справи с негативните фактори и явления в съвременно проявление, имащи много по-голям енергопотенциал, от текста на старите молитви. Ние сме правили практически замервания за енерго потенциала на обикновеното кръстче с помощта на биолокациона рамка, и той се е оказвал равен на 3 енергийни единици. А от листа с написаните върху него три нови молитви се отчитат 10 такива единици. При замерен енергопотенциал на Библията се получават само 5 енергийни единици. За сравнение, първия том от „Законите на Мирозданието и Основи за Съществуването на Божествената Йерархия” се отчита енергопотенциал 14 енергийни единици. И всеки може да провери това. Тези молитви оказват благотворно влияние и върху здравето на човека.   

молитви

ПЪРВА МОЛИТВА ЗА ПОМОЩ В СИТУАЦИИТЕ

image7

  (СЪСТАВЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА «ЗАКОНА ЗА СЪЩНОСТТА НА БОГА») 

 • Боже, Всемогъщи и Несравними ! На Теб са подвластни Светове и Вселени, Времена и Пространства! Към Теб са обърнати нашите души и сърца, защото Ти си Твореца и Доминиращата Сила в създаването на неповторими форми. Водеща основа за Силата на Твоето Съзидание се явява владеенето на Истината за Одухотворяването, недостижима за Дявола. В това е Твоята несъкрушима Мощ и Сила. Тази Истина предопределя самостоятелното съществуване на живите форми, създадени от Теб. Индивидуалност и неповторимост на сътворените структури се придава от Твоята Велика способност да Одухотворяваш всичко, което си създал. В това е Твоята Велика Сила. Именно този вид енергия на Одухотворяване винаги остава зад границата на разбирането на Дявола, и възможността Му за овладяване на тази Велика Енергия на Живота. А причина за това е отсъствието в Него даже и на най-малка част от енергиите на Доброто, Любовта и Творчеството. Отрицателния Йерарх достига до новото разбиране и осъзнаване на всичко съществуващо в света, чрез цифрите и изчисленията. Това закрива за Него другата видимост за окръжаващия свят, въплъщаваща се чрез усещанията и чувстването на красотата, което е достъпно за Твоята Душа, Боже. Главната зависимост на Дявола от Теб, Всемогъщия и Неповторимия, е изразена в неспособността Му да овладее метода на Одухотворяването на своите форми, които Той получава в резултат на аналитични изчисления. Тази зависимост се явява основна и доминираща причина за подчинението Му на Теб, любящия и всепрощаващия на всички. И само тази Истина е способна да укроти интригите на Тъмните Сили и да възтържествува Доброто, Справедливостта и Милосърдието! Молим Те, Велики Боже, води ни по новите пътища на Доброто и Светлината, Творчеството и Любовта, за да станем Твои достойни Помощници, творящи Светове и Пространства и одухотворяващи нови форми на живот! От цялото си сърце Те молим, Всемогъщи Боже, да ни помагаш в трудните минути на живота ни и да ни защитиш от интригите на Дявола. С всичките си мисли ние винаги сме с Теб, Великия Творец и желаем Душите ни да бъдат в Твоето царство. Спаси ни и ни запази! 

 Амин  

ВТОРА МОЛИТВА ЗА ПОМОЩ В РАЗВИТИЕТО И ЗА ЗАЩИТА

image8

    (СЪСТАВЕНА ВЪЗ ОСНОВА НА «ЗАКОНА ЗА СЪЩНОСТТА НА БОГА»)    

 • Боже, Ти си Висш Разум, Свръх Развита и Свръх Могъща Личност, притежаваща всички качествени характеристики на образуващите Те Същности. Твоята мощ и общ потенциал на Велика Душа няма с какво да се сравни, и няма други като Теб в защитата и милосърдието към страдащия. Ти си Велика, Всемогъща Личност, на която няма равна в нашата Вселена нито по силата на Мисълта, нито по мощността и Потенциала на Душата Ти. Ти, Висшата Същност, достигнала максимално съвършенство. Бог наш! Ти си този Идеал към който е длъжен да се стреми всеки човек в своето развитие. Ти си Твореца, който със силата на мисълта Си създаваш пространството на Мирозданието, на душите и на всичко живо в него. Само Ти откриваш на човека пътя към вечността чрез великата Сила на Усъвършенстването. Позволи и на мен достойно да премина своя път в Твоето царство. Чуй моя глас в минути на отчаяние и на слабост. Не позволявай на Дявола да възтържествува над моето несъвършенство. Твоята Същност Боже, е невъзможно да се обхване от човешкия разум, както е невъзможно да се сравни песъчинката с планината, а капката вода с океана. Само вечното съвършенство ще ни направи такива силни и творящи, както нашия Бог. Неуморно ще Те следваме Боже, нашият Творец, с всичките най-добри качества на душите си. И да пребъде с нас Твоята Велика Сила! И ни води неуморно по пътищата на Света, побеждавайки в нас слабостите и пороците. Но поради това, че аз се намирам все още на нисък стадий на развитие, и съм слаб пред отрицателните Сили, моля за Твоята Защита и Помощ. Боже, помогни на мен, на моите роднини и на тези, които обичам, в борбата с несгодите и болестите! Защити ни и ни изпрати сполука, не за вечно веселие на душите ни, а за да продължим по нататък своето развитие и правенето на добри Дела. 

 Амин  

ТРЕТА МОЛИТВА ПРОТИВ БОЛЕСТИ И НЕМОЩ НА ТЯЛОТО

image9

(СЪСТАВЕНА  ВЪЗ  ОСНОВА  НА  «ЗАКОНА   ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ В ДОБРОТО»)   

 • Доброто е съзидаваща сила в света, недаваща на всичко същностно да изчезне в небитието.  Доброто е енергийно качество, което възпрепятства да възтържествуват Силите на Злото на Земята. То се явява противоположност на Злото и всемогъща контролираща Сила. Енергиите на Доброто и на Злото изначално са противоположни по своята природа. Но принадлежайки на единното цяло, те не могат да съществуват едното без другото, тъй като не би било възможно да се оцени и разбере Доброто и неговата благотворна Сила, ако я няма в света неговата противоположност – Злото. Тази закономерност движи еволюцията, с което ние трябва да се съобразяваме. Но Доброто трябва да управлява Злото, както Ти Боже, управляваш Дявола. И нека всяка душа, и моята също, да напълва Нашия Свят и своя дом с Божествената светлина на Доброто и Любовта, приближавайки ни към Теб, Всемогъщи и Несравними! Боже, помогни със силата на Своето несъкрушимо Добро да превъзмогна немощта и болестите на моето тяло, укрепи моя Дух със своята велика Сила и позволи да изграждаме световете на Доброто заедно с Теб и Твоите Достойни Помощници. Всички действия, водещи до извършването на добри дела, образуват в Личността великата Сила на Духа, несъкрушима от никакви Дяволски Сили. Моля Те Боже, укрепвайки Духа ми, да укрепиш и тялото ми, за да имам възможност с достойнство да премина всички изпитания, които са ми определени. Помогни ми Боже, да се укрепя със Силите на Доброто, защото колкото повече добри дела извършва Моята Душа, толкова повече в нея се развива Творческото начало. Това бързо ни приближава към Твоя Височайши Божествен строеж, защото усъвършенстването в Доброто и в Творчеството, ускорява напредъка в развитието и подобрява качествената структура на Душите ни. Помогни ми Боже да укрепя духа си в противостоенето на Силите на Злото. Научи ме да се боря с болестите и немощта на тялото ми! Нека в моята душа да се преумножат Творческите начала и началата на Любовта към всичко същностно. И с това желая да укрепя Твоите Сили, Велики Боже, и да преумножа Твоята Битка в противостоянието на Злото. Моето сърце Велики и Справедливи наш Творец, винаги ще бъде с Теб във всичките векове!  

Амин 

Video

 ТРИТЕ НОВИ МОЛИТВИ