BG

Ч О В Е К

image1

  

Ч О В Е К

Човека съществува на Земята като вид живо същество, вече много хиляди години. На нашия съвременник му се струва, че неговата външна форма почти не се е променила за този дълъг период от време. Или ако все пак има някакви изменения, то те са само плод на еволюцията. И всичко това е станало както изглежда съвсем случайно и по точно – според каприза на Природата, която защо ли все пак е пожелала да доведе линията на еволюцията от безформената амеба до съвършеното тяло на културиста, по пътя на естествения подбор?

Но разбира се, тази недалновидност на съвременниците ни не е способна да види зад целенасочената еволюция на материята онези велики цели, които са заложили в нейното развитие Висшите Същности. Да се отчете и Техният огромен и усърден труд над това, което се приема за развиващо се от самосебе си.

Чрез нас, посланниците, Висшите разкриват на човечеството нови знания за тези цели. Разбира се, че те не са породени от позицията на произволното и случайно появяване на човека в Мирозданието, а от гледна точка на целенасоченото му сътворение. Тоест, човека е бил създаден като физическа форма от Висша Материална Система с определени цели. Една от тези цели е да изпълнява ролята на приемо-предавателен енергоносител между Йерархичните Системи и Земята.

Всяко живо същество на планетата, живеещо на дадено място, предава на Земята част от своята специфична енергия. При човека например, Висшите изпращат енергия от определен вид, той я приема и преработва чрез емоциите си, чрез действията си, чрез биофизичните процеси на организма си, чрез мислите си. Част от енергията се отдава на Земята, друга част на атмосферата, а част от енергията той връща обратно в Космоса на своите Учители и на планетите от Слънчевата Система. Получава се така, че хората участват в сложен енергообмен както с природата на Земята, така и със самата планета, с планетите от Слънчевата Система, а и непосредствено със своите Определители.

Схемата на човешкия енергообмен е сложна и многообразна, защото той произвежда не един вид качествена енергия, а множество видове. За човека може да се каже, че произвежда конгломерат от различен тип енергии . 

Участието на човека в енергообмена

image2

  

За всяка точка от Земята е нужна определен тип енергия, затова и на съответното място се изпраща такава душа, която е способна да произведе нужната за Земята енергия. (Напомняме за процесите на енергообмена описани в предишни наши книги, за да може читателят да има пълно впечатление за случващото се).

Хората преработват енергията получавана от Космоса чрез редица процеси извършващи се в техния организъм. (При това, ако казваме, че човек „получава енергия от Космоса”, то това е напълно условна формулировка. В действителност, той никога не получава нужната му енергия от празното пространство. Тя му се изпраща от неговия личен Определител или от Йерархичната Система, която извършва с него определена работа.)

Когато човек приеме нов вид енергия, клетките се насищат с ново качество. Но клетката, това е цял производствен комплекс. След като новата енергия постъпи в нея, тя започва да работи с новото гориво. Цялото ѝ производство се преустройва за работа с новия вид енергия. Реорганизация става и по-нататък, в дълбочината на процесите в самите клетки, преминавайки на молекулярно и атомно ниво. Става преустройство на елементарните частици за новия вид енергетика. И за това вече работи тяхната лична програма, която включва в себе си възможността за периодична смяна на енергетиката вътре във всяка една частица. 

Затова всички частици, много атоми и молекули в тялото на човека преминават на новото Ниво. Това всъщност представлява трансформацията на човешкото тяло.

Трансформацията, това е реорганизация на структурата на материята на атомно и на по-нататъшни нива, изразяваща се в прехода на елементарните частици в ново енергетично състояние. И всичко това, което се извършва в клетките, е поради промяната в тяхната работа на базата на новия тип енергия изпращана им от Космоса.

Атомите и молекулите на Земята не остават постоянни по своето вътрешно състояние. Те се променят, тъй като и те също се усъвършенстват. Тези изменения се внасят в енергетичното състояние и на частиците в растителния, в животинския свят и в човека. Когато те умират и техните тела се разпадат, то почвата се изпълва с частиците участвали в трансформацията, и вследствие на това самата почва започва да се преустройва на новото енергетично ниво. А новите елементи отново попадат в растенията, животните и т.н. Включват се в кръговрата на енергиите. 

Така постепенно се трансформира материалната структура на планетата под влиянието на материалните обвивки на човека и на другите живи същества. Но чрез хората се предава на Земята не само физическата енергия, но и „фината”, която е необходима за функционирането на нейните енергетични структури. Затова можду човека и планетата става интензивен взаимообмен на енергии от физическия и от „финия” план, при това приложено към конкретно място на Земята. 

Във връзка с това, че човека е свързан със сложни енергийни процеси, той е изграден и по съответния начин. В течение на векове, енергообменните процеси са се изменяли и затова се е променял и механизма на тяхното действие. Той е ставал все по-сложен и по-сложен. Заедно с физическото тяло на човека са се усъвършенствали и неговите „фини” конструкции.

Човек е изучил достатъчно своята материална обвивка, макар и в нея да остават скрити още много загадки, но те са напълно достижими за него, защото са видими. По нататъшното развитие на науката ще му помогне да опознае това, което е осезаемо и се поддава на анализ. Ние няма да се спираме на това, което той може да изучи сам, но ще му открием това, което за него е невидимо. 

Физическото тяло работи с най-ниския диапазон от енергия или иначе казано, с материалното Ниво. Всеки процес, всяка човешка дейност е свързана с преработката на енергия. Човек се храни не за да живее, както по старому е мислил за себе си (той е можело да бъде устроен и без да се ползва от храна), а за да преработва и произвежда енергия. Това е главното, заради което той е бил създаден. Впоследствие към главното са добавили и усъвършенстването на душата, взаимосвързвайки всички процеси правейки ги зависими един от друг тоест, колкото човек е по-способен да преработва енергията, толкова по-успешен ще е и неговия прогрес.

Но да се върнем към материята. Естествено, че храната е храна за всички клетки на организма, а и те самите дават енергия за извършване на механична работа. Но човек употребява храната не само за да живее макар, че и това е вярно, а за да може да произвежда енергия. Тя се изработва чрез химически, физически, биологични, социални процеси и действия ставащи във „фините” тела.

Защо ние твърдим, че човека се храни не само за да подхранва своите клетки? Естествено, че храната е необходима за клетките като материал, за да могат те да се изграждат и прегрупират. Но за да се случат необходимите процеси във всяка клетка, е необходима първоначална енергия, която се изпраща Свише.

Човек даже не си представя, какво огромно количество енергия произвежда и преработва. Но всеки индивид произвежда своето количество енергия тоест, едни отдават по-голямо количество, а други – по малко.

Човек излъчва навън толкова енергия, че много същества от „финия” свят го възприемат като малко слънце. Той свети целия от излъчваната от него енергия, а именно това е, което сам не вижда нито в себе си, нито в другите. Високите в духовен план хора светят по-ярко, ниските индивиди са мъгляви. И тъй като енергетичната страна играе в живота на човека огромна роля, то ще се постараем да я разберем.

Разговора с Бога за енергетиката на човека ние започнахме с много обикновени въпроси, защото нашите познания за невидимите структури на човека и неговото енергопроизводство се намираха в начален етап. Затова и ние водим читателя по същия път – от простото към сложното. Това ще помогне да се разбере съдържанието на изложените въпроси за по-широк кръг читатели, тъй като всички те се намират на различни Нива на развитие.

Но да започнем разговора за енергетиката на човека.

Въпрос:

- Човек, за да може да се движи и да извършва каквато и да било работа, предварително трябва да изработи енергия, и за тази цел той използва продуктите на храненето. Храната, единствения източник на енергия ли е за него?

Отговаря Бог (Й*… - е неговото космическо име):

-  Не, човек се намира в кръговрата на различни видове енергии. Но първоначално той получава енергия не от храната, а от своя Определител. За да може да смели храната, също е нужна енергия. И тази именно първоначална енергия той я получава от водещия го през живота му Учител, който наричаме Определител.

-  Всички хора ли получават един и същи вид първоначална енергия?

- Не, енергията е различна по вид. Всичко зависи от строежа на човека, от качествената основа на тялото му. Тоест, на него му се дава определено количество от тези типове първоначална енергия, с които е изградена основата му .

- Знаем от предишните контакти, че зареждането с тази енергия за човека става по време на сън?

- Да, основно в спящо състояние. Но също така става зареждане с енергия и в будно състояние, защото често се случва или поради заболяване, или поради много други причини от тялото му да изтича енергия и човек да преразходва тази енергия, която му се дава нощем. Той се измаря и не може нормално да работи. И за да се възстановят загубите, Определителят допълнително му изпраща енергия в периодите за почивка. 

- Допълнителното зареждане как става, един път седмично или един път месечно? Каква е периодичността в тези случаи?

- Допълнителното зареждане с енергия се извършва един път на денонощие при нормално здраве и нормални ситуации. В случай на отклонение от нормата, това се извършва индивидуално.

-  Всеки човек един вид енергия ли наработва или няколко?

- Няколко, но за всеки човек е специфично качеството на преобладаващата енергия. В течение на живота му, видовете енергия наработвани от него се променят. 

- Как влияят ситуациите и състоянието на човека върху произвежданата от него енергия? Изменят ли те качествата ѝ ?

- Да, разбира се, че изменят. Може да се каже, че общия диапазон остава, а всички изменения се извършват вътре в него. Може да има множество различни енергийни честоти, но всичките честоти на енергиите ще принадлежат на дадения диапазон, в който работи човека. Аналогично е и при един цвят, както и при едно качество да има множество тонове.

- Тоест, може да се каже, че спектъра на излъчваната от човека енергия е в зависимост от неговото състояние?

- Да. И ситуациите в обществото именно на това са разчетени, за да може човек различно да се чувства, и по този начин да изменя честотата на произвежданата от него енергия.

- Освен ситуациите, какво още влияе на честотата на произвежданата от човека енергия? 

- Твърде много неща. Например физическото състояние, болен ли е или здрав неговия организъм. Това обезателно влияе. Емоциите и чувствата изменят оттенъка на качеството.

-  Физическото тяло с един тип енергия ли се дозарежда?

-  Всеки орган се зарежда със своята по качество енергия. Съответно произвежда също свой тип, своя честота на енергията.

-  Защо е нужна на човека за дозареждане различна по своето качество енергия?

- Всеки орган има обособен строеж и изпълнява различни от другите органи функции. А за да функционира по определен начин, са необходими специални материали и енергии. Аналогично протичат и химическите реакции. За да се получи необходимото вещество, са необходими точно конкретни химични елементи, които в резултат на взаимодействие произвеждат това, което е нужно. Така става и при органите. Всяка клетка работи със своя тип гориво и произвежда свой тип енергия. Клетката на бъбреците изисква за своята жизнена дейност един тип енергия, клетките на сърцето – друга енергия, за черния дроб трета. Всички клетки работят със своята енергия. 

-  Всеки орган работи с определен вид гориво. Но как тогава се получава, че човек наработва нужното за Определителя му качество на енергиите? 

- Качеството се формира. Човек е длъжен да наработи за своя Определител например, една обща енергия. Затова той е построен по такъв начин, че енергията от всички органи се събира заедно, и се формира обща енергия. Разбира се, формирането на тази енергия не става с обикновено натрупване, а за сметка на преработка и трансформация. Всичките събрани енергии произвеждат нужното качество на енергията от необходимия тип. Но когато се изменят събираемите, тогава се изменя и тяхната резултантна.

- Получава се, че човек произвежда два основни типа енергии. Единия тип я дава физическото тяло, а другия се получава за сметка на работата на емоциите и чувствата. Каква е тогава разликата между тези два типа енергии?

-  Двата основни типа може разбира се, да се отнесат съответно към грубата материя и към „фината”. Но и физическото тяло се ползва от много типове енергия, а не само от един. Въобще, чувствата и емоциите произвеждат огромен спектър от енергии. И не трябва да се забравя, че в процеса на мисловната дейност, човек може също да произвежда енергия в определен диапазон.

- Говорейки за различните качества на енергията, бихме желали да узнаем и за наличието на някакви противоположни на тях видове енергии в човека. Ние знаем, че и самата душа се изгражда от положителни и отрицателни енергии. Съществува ли в човека такава противоположност, като енергия и антиенергия?

- Не, в самия човек такъв антипод отсъства.

- Знаем, че човек разполага с пет вида мозък. Кой мозък на човека улавя енергията на чувствата и на емоциите?

- Обикновения, главния мозък. 

-  А за какво му е нужен гръбначния мозък?

-  Той участва в предаването на енергията. Гръбначния мозък служи за групиране на всички енергии, които идват от органите. Те се групират в него по определен начин.

- Как е свързан слънчевия сплит с гръбначния мозък?

- Директно.

-  Слънчевия сплит, място за натрупване на енергия ли е?

- И за натрупване, и за транслиране.

-  Но от къде и за къде се извършва транслацията на енергията?

-  Транслация на енергията се извършва от енергосборника - слънчевия сплит, оттам чрез органите към гръбначния мозък. Само чрез органите. Но това се управлява от главния мозък. Става кръговрат на енергията вътре в тялото.

-  Защо предаването на енергията започва от главния мозък, а не от слънчевия сплит? 

-  Главния мозък контролира енергопредаването. Той е свързан чрез канал за връзка с Определителя, който следи за енергообмена. Той изпраща по този канал на своя подопечен енергията, която го зарежда. По-нататък става вече преразпределянето ѝ, чрез сложна система от взаимовръзки. Тук участват „фините” тела, така че пълната схема за получаването на енергията и нейното преразпределение е достатъчно сложна.  

-  Каналите, по които спускат енергия за човека много ли са ? 

- Не, един.

-  И всеки орган получава по този канал енергия със своето качество?

- Да. Но тя като запасно „гориво” се съсредоточава не в самия орган или във физическото тяло, а в ефирната „фина” обвивка. Тя служи за тези цели, и те получават енергията вече от нея. 

-  Каква е причината за това, човек постоянно да се чувства уморен?

- Запушване на енергетичните канали. Човек който неправилно се храни и води неправилен начин на живот, замърсява своите канали с мръсна енергия. Каналите автоматически се затварят, и енергообмена се нарушава. От такъв човек Определителят му получава твърде малко количество енергия. На него му се налага да се отказва от нея, защото тя е „мръсна” енергия. Определителят затваря канала за да не постъпва към него тази енергия. Такъв човек може да не дава дължимата енергия на своя Учител, и натрупва дългове, които след това се налага да отработва. 

- Какво количество енергия произвежда човек по време на своя живот?

-  За всеки човек е различно.И количеството и качеството зависят от духовността на човека, от Нивото на неговото развитие. Има енергия и от ниския план. Ниско развития човек може да наработи 0,5%, а високодуховния човек за същия този срок на живот ще произведе 100%. Това е ако се сравнява единия човек с другия.

-  Може ли в това отношение да се сравни човек с електростанция?

- Не. Електростанцията произвежда друг тип енергия и той е несъпоставим с това, което произвежда човекът. Процеса е друг, качеставата са други.

- А може ли да се сравнява човек със звезда, с планета?

- Това също са несъпоставими величини. Човек живее кратък живот, а звездата, планетата, в сравнение с неговия живот са вечни. Затова тук е трудно нещо да се съпоставя.

- Ако в предела на един човешки живот се сравнят количеството енергия, което изхвърля човека в момента на смъртта си, по отношение към това количество, което той произвежда през целия си живот, какво е съотношението?  

-  Ако се приеме енергията, произведена за един човешки живот за сто процента, то в момента на смъртта той изхвърля двадесет процента. Това е енергията, която се изразходва за смъртта и за това, да може душата да се повдигне до своето Ниво. За всичкото това се изразходва твърде много енергия. Съизмерете целия живот и самата смърт.

- Когато се ражда детето, както ни е известно, за това се губи някакво количество енергия. Това също ли е голям обем? 

- Приблизително толкова се губи и при раждането. 

-  Различните по развитие хора произвеждат различно количество енергия. А хората от различни нации също ли произвеждат различно количество енергия?

- Количеството зависи не от нацията, а от други фактори. Всички хора са индивидуални и всички произвеждат различен обем енергетика, независимо от това към коя нация принадлежат. Нацията влияе само върху качеството на енергията, на нейната окраска, тъй като всеки народ има своето направление в развитието си.

- Ако се вземат двама души еднакви по Ниво, то от какво зависи количеството на произвежданата от всеки от тях енергия?

-  Ако се говори общо, то може да се каже, че то зависи от количеството точки (жизнени ситуации) в неговата програма. Колкото са повече точките в програмата, толкова повече енергии той наработва. Всяка точка от програмата, това са някакви ситуации, а те въвличат човека в конкретни действия, извикват определени чувства, всичко това способства за производството на енергия. Затова, колкото по-активно индивида участва в живота, колкото повече чувства, толкова по-голямо количество енергия отдава. 

- Ако човек живее спокойно, това означава ли, че той произвежда малко енергия?

- Зависи какъв е човека. Ако е неук, то много малко. Но ако човек се занимава с творчество или мисловна дейност, то за сметка на вътрешната работа на душата може да произвежда твърде много енергии, независимо от това, че ще води тих, спокоен начин на живот. Творчеството и мисловната дейност произвеждат твърде много енергии. Ако човек не се занимава с нищо подобно, а трябва обезателно да се осъществява обмен на енергии, то за него е желателно колкото е възможно повече да общува в обществото. Взаимовръзките в обществото също заставят човека да наработва енергия при всевъзможните контакти. Колкото с по-голямо количество хора взаимодейства личността, толкова повече енергии тя произвежда. Колкото по-голям енергопотенциал има човек, с толкова повече хора той трябва да си взаимодейства, за да укрепва своя потенциал и да произвежда такъв обем енергия, който да съответства на този потенциал. 

- Значи, върху количеството произвеждана енергия влияе още и потенциала на човека?

- Потенциала винаги съответства на Нивото на развитие. Но може да се говори и конкретно за потенциала. Ако се съизмери обема на произвежданата от човека енергия с потенциала му, то колкото той е по-голям, толкова повече енергия е задължен да произвежда човек, за да нараства потенциала му и да прогресира. От потенциала на индивида произлиза и друга зависимост тоест, колкото е по-висок потенциала на душата, толкова по-интензивна програма се създава за него. 

- За сметка на какви процеси индивида може да губи своята енергетика?  

- За сметка на деградацията си или за сметка на нейното изсмукване от невидими същества от „финия” план. Те могат да окрадат човека, изсмуквайки енергията му.

 За да имаме представа от цялостния вид на енергетичните възможности на човека, нека да обобщим настоящата информация с тази, която беше получена по-рано в книгата „ Душата и тайните на нейния строеж ”, и да я проектираме върху физическата обвивка.

 Както се вижда от гореизложеното, човек се намира в много мощен кръговрат на енергии и самия той приема активно участие в много процеси. Нека да фиксираме нашето внимание в момента на зареждане на тялото му с енергията, която се явява стартова т.е. тази енергия, с която тялото започва да работи, както всеки двигател, който работи с гориво.

Човекът извършва механична работа, движи се, мисли, чувства. За всичко това му е нужна някаква енергия. Ние сме привикнали да считаме, че той напълно попълва запасите от своята лична енергия чрез храната, както и от енергията на слънцето. Разбира се, продуктите на храненето дават голямата енергия за телата ни, но също така дават енергия и за Космоса. В процеса на разлагането на храната – асимилацията, се освобождава голямо количество енергия, която частично отива за нуждите на самото тяло, частично се излъчва във външната среда, частично постъпва във „фините” обвивки за извършване в тях на редица процеси.

Но за да се разложат продуктите на храненето до микроелементи, е нужно да се извърши сложна работа, за която е необходима първична енергия. Именно тази първична енергия, човек получава от своя Определител по време на сън. Човек се зарежда ежедневно тоест, на порции. Такъв е работния режим на физическата обвивка. Ако тя не се зареди, то човек няма да може нито да смели храната си, нито да се движи дълго, нито да извърши каквато и да било работа. Без зареждане, човек умира за пет дни, изполвайки запаса от енергия, намиращ се в неговата биоструктура.

Първичната енергия отначало получава не само материалното тяло, но и астралната обвивка. От нея, тя постъпва в ефирната обвивка, а след това във физическата, където чрез система от енергоканали се извършва предаването ѝ към органите и всичките им клетки. Затова е важно преди сън да се прочистят енергоканалите, и за тази цел е въведен такъв обряд, какъвто е задължителното прочитане на молитва преди сън.

Молитвата способства за очистване на енергоканалите в тялото и ги подготвя за нормалния прием на енергията, подавана през ноща от Определителя. 

Енергетичната мощ на всеки индивид е различна. На един му е нужна повече зареждаща енергия, на друг по малко. Съответно всеки един от тях ще произвежда повече или по-малко работа през деня. За всеки действуващ индивид, за целия му живот се отделя съгласно неговата програма определен обем енергия тоест, при всеки Определител има съответен запас от енергия за ръководения от него ученик. Мощността на тази енергия ще съответства на мощността на човека и на типа лична енергия. Но в запас се намират енергии не само от един тип а от няколко, тъй като за всеки орган е нужна специфичен вид енергия. Може да се каже, че това са подвидове на енергията, подвидове на основния тип енергия, който е характерен за дадения човек. 

Енергията постъпва от запаса на Определителя към човека, и едновременно реципрочно от човека към Определителя постъпва също енергия от различни видове. 

Ако в периода на някакви ситуации настъпи преразход на енергия в личния Му запас, то Определителят усилва следващите ситуации на своя подопечен. Това способства да се увеличи производството на енергия от човека, за да се попълни настъпилия преразход.

Тоест, преразхода може да се компенсира за сметка на по-голямата интензивност на човека и задълбочаване на емоционалния фон на ситуацията.

 Когато човек изразходва енергията, отдадена му в периода на сън твърде интензивно, на Определителят му се налага да го зарежда и през деня. Случва се стар или болен организъм да има много утечки на енергия чрез всевъзможни увреждания на външните обвивки или обвивките на вътрешните органи. Такова тяло също се налага да се зарежда допълнително и през деня. Но обикновено Определителя знае според програмата, какви ситуации очакват човека през деня, и колко енергия ще е необходимо да се отдели. За едни ситуации се отделя повече енергия, за други – по-малко.

Понякога човек преразходва енергия за сметка на силните емоции, които съпровождат едни или други събития, и тогава той изпитва силна умора и неговия организъм изисква почивка, а следователно и дозареждане. При всяка почивка, възстановяването на силите на тялото става не за сметка на вътрешни резерви на организма, а за сметка на получената допълнително енергия от своя Небесен Учител. 

По точно, дозареждането на тялото през деня става чрез автоматично регулиране. 

В материалното тяло има допустим предел на минималната енергия, под който настъпват необратими процеси и смърт. Тялото постоянно е включено към особено устройство от „финия” план, по нашему компютър, което следи за всички параметри на физическото тяло и неговите органи. Компютъра се намира под ръководството на Определителя на дадения човек. Затова, когато обема на енергиите падне до допустимата пределна височина, тогава се включва устройство, обезпечаващо зареждането на тялото с енергия. И когато човек сяда или ляга да си почине, това устройство се включва при нужда и в материалната обвивка започва да постъпва енергия. 

Но защо тогава, ако на човек не му дават да спи няколко дни, той загива? Нима Определителя не може да го снабди с енергия през деня? Оказва се, че през деня при бодърстване се откриват само десет-двадесет процента от енергоцентровете, което дава само частично зареждане на човека с енергия. И разбира се, такъв обем от гориво не е достатъчен за работата на организма с пълна мощност. Собствените запаси от енергия, с които разполага организма са нищожни. Затова, ако на човек не му се даде възможност да се зареди с първоначалната енергия по време на сън, когато енергоцентровете са открити на сто процента, то човек за дълго не би издържал на ограниченото дневно зареждане и ще загине. 

В периода на нощното зареждане Определителят преглежда чрез компютъра си енергоцентровете на човека, наблюдавайки къде е по-малко енергията, и къде тя се намира в нормата. Тогава, където е по-малко, той изпраща енергия с такова качество, каквото не достига. От „фините” обвивки на тялото, към физическите органи, енергията постъпва чрез центровете - чакри. Ниските чакри работят с един вид енергия, а по-високите с дриг тип. Всеки орган работи със собствен вид енергия, със своето гориво, и преразпределението става само чрез центъра - чакра. Зареждането на органите от Определителя става чрез центровете, които я получават от „фините” обвивки, и по точно от астралната.

Защо енергията се подава на астралната обвивка? Такова е устройството на обикновените хора, такъв е техния „фин” конструктивен строеж. Астралната обвивка е изградена с енергиите от земен тип. И когато тя се насити с тези енергии, то човек не се въплъщава повече на Земята, тъй като това съответства на набора в матрицата му на нормативните енергии от земния диапазон. Съответстващата на това работа, способства на личността да натрупа енергопотенциала, необходим за прехода ѝ на следващото Ниво.

 Използване на  енергиите произвеждани 

 от човека

Ние научихме, че човек в резултат на своята жизнена дейност произвежда енергия. Но за какво е нужна тя, как се използва тя от Висшите? Това също е нужно да узнаем.

Въпрос:

- Цялата ли енергия, произведена от човека постъпва към неговия Определител, или отива в специални енергохранилища?

Отговор: 

- Цялата енергия постъпваща от човека се събира и пази в определени обеми от Определителя, наричани от вас енергохранилища. По-точно казано, това се извършва от високо квалифициран Определител. Ако Той е начинаещ и няма достатъчен опит, то основната работа по събирането на енергиите и нейното отдаване на човека се осъществява от друг специалист. В този случай Определителят ръководи човека според програмата му, а дадения специалист се занимава с въпросите на обмяната на енергиите между човека и Йерархичната Система. Ако Определителя извършва всичко сам, Той получава енергия от човека, като нужната част отделя за себе си, а останалата част се предназначава за общо ползване. В задълженията на всеки Определител влиза задачата да натрупва за обществени нужди определено количество енергии.

- „Фината” енергия постъпва в енергосборник, а когато човек извършва груба физическа работа, къде постъпва енергията от материалния план? 

- Също при неговия Определител, но в друг резервоар. Обикновенно енергиите от грубия диапазон се държат отделно от „фините”, поради спецификата на свойствата им. Самите хранилища е необходимо да бъдат различно изградени, тъй като ще съдържат различни качества.

- „Фините” енергии не се ли смесват в един резервоар?

-  Във всяко хранилище съществува строго разпределение на всички типове енергии. Независимо от количеството енергия разположена на едно място, всичките енергии, които постъпват ще бъдат отчетени и разделени по своя тип и качество.

- С каква цел се използва енергията, произведена от емоциите на човека?

- Основно тази енергия е междинна тоест, тя се използва за производство на следващия по вид енергия от много по-висок порядък. За да се получи енергия с нужното качество, обикновено се налага използването на редица промеждутъчни процеси.

-  А за строителството на други светове използват ли се енергиите от емоциите?

-  Да. Почти всички съществуващи енергии се използват за създаване на нови светове или в други, вече съществуващи светове.

-  А мисловната енергия на човека използва ли се за тези цели?

- Всичките енергии, които Ние събираме от вас, се използват за най-различни цели. Ние твърде много експериментираме с тях. И когато качеството не Ни удовлетворява, внасяме изменения в производството на едни или други типове енергия. Затова при хората всичко се изменя. Когато корегираш едно, то поражда верига от последователни изменения във всичко останало.

- Получава се, че човек постоянно произвежда енергия за някой страничен. А какво той наработва за себе си?

- Работейки за другите, човек преди всичко работи и за себе си. Отдавайки на другите един тип енергия, той наработва за себе си в собствената си матрица тези типове енергия, придобивайки по този начин нови качества на личността си и нараства своя потенциал. Колкото повече енергия произвежда той за другите, толкова по-мощен става неговия енергопотенциал. Затова зависимостта между отдаването и приемането е директна. Колкото повече човек отдава, толкова повече и получава. Но тъй като конструктивния модел на човека е разчетен на определена мощност за конкретното Ниво, то човек не може да даде повече от това, за което максимално е разчетена неговата конструкция. На всеки индивид се задава по програма определено количество енергия, което той е длъжен да произведе за един живот. Дава му се кода на енергията, която той е длъжен да наработи.

- Ако човек не е наработил определеното му по план количество енергия, какво следва?

-  С това е много строго. Връщат го да наработи енергията в живот с кратка житейска програма. Може да изживее и само една година, и пет години, и единадесет, и дванадесет. Всички, които живеят кратък живот връщат своите енергодългове за недоизпълнената си от предишния живот програма в много по-сурови случаи заради енергодългове, а обикновено това е свързано с деградация, могат и да разкодират индивида.

- Човек извършва работа и произвежда енергия, това е ясно. А когато той се суети, също ли произвежда енергия?

-  Разбира се. Всякакви действия са свързани с производството на енергия.

- И енергията от суетенето също ли постъпва към Определителя?

- Да. 

- Но тя полезна ли е за Него? Каква полза може да има от енергията на суетата?

-  Всяка енергия е полезна. За всяка се намира употреба. При нас нищо не се губи. Във вашия свят също има твърде много най-различни неща и за тях всички човек намира употреба, така е и при Нас.

- Ако има например такава ситуация, когато човек прави добро другимо. Как в такъв случай става разпределението на енергията, произведена в процеса на действието? Кой Определител получава повече енергия? От този ученик, който върши добро или от този на когото вършат добро?

- Повече получава Определителя, при когото човека извършва добри постъпки. А този, комуто правят добро, може да отработва по такъв начин своята положителна карма. Щом му правят добро, то следователно, той получава енергия заедно с вещи, пари и всичко друго каквото се досетите за някакви минали благи дела. По този начин му връщат някакъв кармичен дълг и неговия Определител в този случай получава минимум енергия.

- Ако някакви същности от „финия” план откраднат енергия от човека, как това ще му се отрази?

- Най-напред страда материалната обвивка, тъй като не дополучава енергия за нормалното протичане на процесите в нея. Ако са откраднали от човека енергия, то в него може да се измени всичко, изменя се дори програмата. С недостига на енергия става постепенно отслабване на физическото тяло, а това предизвиква появяване на множество заболявания. Заради болестите човек не изпълнява много от задачите поставени пред него, което именно води до изменение изпълнението на настоящата си програма с по-нататъшно влияние върху останалата част от нея.

-  Възможно ли е с нещо да се компенсира откраднатата енергия?

-  Да, разбира се. Но обикновено компенсацията се осъществява в следващия живот. Всичко трябва да се препрограмира за такъв човек.

-  Но тогава се получава, че „краденото” влиза в нормалния енергообмен?

-  Не, това се счита ненормално. Това не трябва да бъде и то се пресича.

- Хората имат изкуствени прийоми за набиране на енергия, каквито предлагат екстрасенси, йоги. Може ли с такива прийоми да се запълни загубеното, така че да не влияе на енергодълга.

- Не, механичните прийоми не са подходящи. Получава се енергия с друго качество. Крадат „фината” енергия с високото качество, а изкуствените методи, които предлагат вашите екстрасенси, възпроизвеждат само грубата енергия.

Действие на чистата енергия върху 

  човека

- Ние забелязахме, че когато който и да било човек се докосне до Вашата чиста енергия, то тя извиква в него раздразнение, тласкайки го към спор. Защо се случва това?

- Всеки един човек е чувствителен към Нашата енергия. И в това е нейното особено свойство. Но един човек я възприема като благо, друг като раздразнителен фактор. Спомнете си, че ниските дяволски и други нечисти същности не понасят кръстния знак, защото не понасят чистата енергия, която се съсредоточава на него. Тя ги обгаря. Затова съобразно човека може да се каже, че този който се намира на първите стадии на развитие и се явява духовно неподготвен към възприемането на високите енергии, усеща при съприкосновение с нея разликата между своя потенциал и тази енергия. И тази мощ го подтиска. Той не може да я издържа и затова или избягва съприкосновение с нея, или тя осветява всичките му слаби страни. Това може да се прояви в него като агресия. 

Обратно, хората, които в своето развитие са преминали вече по-голямата част от определените за Земята нива, ще се стремят към Нас. Вие знаете, че за Земята са определени сто нива на развитие. И хората, чието усъвършенстване е достигнало шестдесетото Ниво и по-нататък, ще се стремят към Нашата енергетика, към Нашата информация.

- Значи, Вашата енергия проявява пороците в човека?

- Най-напред, тя показва в него страх пред по-мощния потенциал. Тъй като ниския индивид не разбира какво го подтиска и раздразнява и той пуска в ход защитна реакция каквато е агресията. На такъв човек му предстои да премине още твърде дълъг път на развитие, за да възприеме Нас и нашата енергия като Висше благо.

 Следва продължение

Лариса Секлитова и Людмила Стрелникова