BG

ОБЩЕСТВО

Въведение

  

На следващите теми, засегнати от автора Н.Л. Мараховска, ясен отговор дава нейният небесен Учител, към когото телепатично тя изпраща своите въпроси.Ученикът пита, а Учителят отговаря. Такава форма на общуване тя възприе от нас при контактите ни (Секлитова, Стрелникова) с Висшите Учители и в това отношение тя продължава делото, започнато от нас, но върви по свой път, разнообразявайки теорията с практика. Мараховска е не само екстрасенс, медиум, ясновидка, но и контактьор, способен да възприема информация от своя Небесен Учител и да я донaся до хората. Към всяка тема тя подхожда от свои позиции, индивидуално. Мисля, че много от нейната информация ще заинтересува читателя. 

Л.Л.Стрелникова 

Държавата като етап от развитието на човечеств

  

Въпрос: - Как е възникнала държавата и какво дава тя на човека?

Отговор: - Държавата е сложна машина за управление, която подчинява на себе си армията, религията, производството, различните слоеве от обществото. Държавата предопределя в определена степен развитието на човечеството. Но по-нататък тя може или напълно да изчезне от лицето на Земята, или всички разпокъсани държави от различни страни могат да се слеят в една мощна управляваща структура, ръководеща всички на планетата. Но това ще зависи от избора на човека. Самата държава е възникнала на определен стадий от развитието на човечеството. Тя е дала възможност да се укрепят много структури в обществото, да се създадат морално-нравствените норми и закони за поведението на човека всред себеподобните му. Държавата е задължила човека да стъпи в пътя на обучението си в тези рамки, които са необходими за него на този етап от развитието му. Държавата – това е един от главните управленски апарати, който е концентрирал в своите ръце много сфери със социален порядък, производствени комплекси, а също и научното познание. Това е дало възможност на отделните нации да се придвижат надалече в своето развитие, да достигнат небивали успехи в сравнение с други нации и народности, живеещи извън държавната организация. Държавата способства за развитието на личността съблюдавайки всички необходими норми и правила за поведение, помага за развитието на културата, а това всичко влияе и на прогреса в промишлеността, в селското стопанство, на икономиката.  Прогресивната държава отделя голямо внимание на талантите на хората, за тяхното откриване и изява, създавайки условия и за тяхната реализация. Едновременно тя способства за придвижване на научно-техническия прогрес на страната, решава множество злободневни задачи, способствайки за развитието и процъфтяването на своето общество. Тя контролира дейността на хората, не позволявайки им да излизат извън рамките на морално-нравствените норми. Държавата опазва и природата, създавайки различни резервати и помага да преживеят горските обитатели в съвременните условия. Държавата обезателно изпълнява защитни функции, охранявайки своите граждани от посегателства на други нации и народи, а също помагайки им и в минути на стихийни бедствия и катаклизми. Тя лоялно решава дипломатическите задачи с други държави, и е задължена да регулира спорните въпроси по мирен път, и затова притежава целия арсенал от всевъзможни дипломатически тънкости. Функциите на държавата са многочислени, и при правилното им изграждане всички те работят нормално. Ако тя нещо не доизпълнява, то причината за това е в тези изкривявания, които човек постоянно допуска в своите понятия, при получаване на знанията Свише. 

Идеалната държава

  

Въпрос: - Може ли на Земята да се създаде идеална държава?

Отговор: - Идеална държава на Земята не може да съществува при тези условия, които са се формирали на този етап от развитието на човечеството. Но ще говорим само за вашата страна. Вие имате много нации и народности, които имат различни възгледи, убеждения, традиции, разни морално-нравствени характеристики, социално политически и географски основи. За създаване на идеалната държава е необходимо да се разработят еднакви за всички негови членове морално-нравствени характеристики, етични и социални норми. Всички граждани на такава държава са длъжни да се намират от самото си раждане в еднакви условия за развитие, да получат такова образование, което би съответствало на нивото и изискванията за развитие на това общество. Гражданите на подобна държава са длъжни да прогресират, да мислят и извършват постъпки, непротиворечащи на изискванията и морално-нравствените норми. В подобна държава хората са длъжни да получат не толкова общо, но и религиозно образование, обаче не догматично, остаряло и отишло в историята, а съвременно, обединяващо в себе си науката и религията, да знаят висшите тоест, езотеричните знания, изучавайки съответната литература, а също са задължени да познават Законите на Мирозданието, техните структурно-позитивни особености. Религията – това не е само поклонение пред Бога и вечно прошение за милост, но това е работа с енергиите, това са знания за живота на Висшите и подражание на техния начин на съществуване. Представителят на такава държава е длъжен да бъде духовно богат, всестранно образован, да има творчески подход по всички въпроси, както жизнени, така и социални, естетични, национални. Членовете на обществото са длъжни да умеят да управляват различен род техника, да бъдат кибернетично грамотни, да знаят особеностите в развитието на природата и умело да направляват нейните закони за своите нужди, въвличайки в промишления процес все нови и нови знания за енергетичния комплекс на Земята, умело да използват енергията на слънцето за научно-технически нужди. Необходимо е да съдействат за процъфтяване на природата, тъй като в резултат на това, тя ще се отблагодари с блага за всички живеещи на планетата. Човек не трябва да замърсява атмосферата и водоемите с различни нечистотии, а е задължен да ги преработва в нови продукти, необходими за други цели тоест, длъжен е да се научи на безотпадно производство. Идеалната държава не трябва да бъде бездушна машина в ръцете на обществото. Тя трябва умело да управлява всички жизнени процеси, да ги контролира и да създава нови сфери на дейност за човека. Такава държава би се развивала хармонично заедно със своите граждани. Без особен труд би се развивал и административно-управленския апарат, защото предварително биха се подготвяли специалисти, способни умело да управляват цялото общество. Всичко би се извършвало политически грамотно, без грешки, тъй като живота на гражданите предварително би се планирал от самите членове на управленския апарат, и най-малкия дисбаланс би могло своевременно да се отстранява. Идеалната държава би имала най-добрите характеристики, както подобава на идеала. Тя би се отказала да води войни и от всякаква експлоатация на хората. На лице би имало само пълна еманципация и разумна свобода за всеки член на обществото. Това би способствало в развитието на най-добрите черти на своите членове. Тук биха влязли всички сфери, в които човек би могъл да прояви своята активна дейност. Това биха били и търговската дейност, и изкуството, и възпитателната дейност, административната сфера, политическата, социално-етичната. Но тези сфери все така биха се преплитали фино помежду си, което в обратен порядък би способствало за хармоничното усъвършенстване на държавата. Тя би била лишена от всякакви разпри и конфликтни ситуации, всичко би се подчинявало на разумното развитие и процъфтяване. Обаче, за такава държава човечеството не е готово и никога не му е било съдено да живее в подобна обществена организация. И причината е в това, че човек по своята натура е малко, алчно същество, което е доста порочно. Човек никога не ще може сам напълно да преодолее своите недостатъци и да се възвиси над себе си, тъй като здраво го държат земните корени. За да може такъв човек напълно да се прероди, ще Ни се наложи да поработим много над него чрез реинкарнации и програми. И още една причина пречи за създаване при вас на идеалната държава. А тя е, че хората сега на Земята се делят на съсловия: на бедни, на богати и средно обезпечени. А в идеалното общество такива съсловия не може да има. Всички хора по своето развитие, образование, възгледи трябва да бъдат равни, и всички заедно са длъжни да участват в процеса на управление, всеки на своето място, и всички заедно в границите на цялата държава. В този случай управлението ще се прояви като мощен и единен монолит, водещ обществото към прогрес. Но, все пак, всред хората такова общество не може да се създаде по много причини. И само, ако вие в своето развитие се повдигнете на по-висока степен, то тогава може да се говори за създаване на супер държава и нейните особености. Сега може да се отделят следните направления, водещи към нейното създаване.

1. Държавата трябва да бъде високо развита както икономически, така и политически.

2. Трябва да бъдат ясно изградени административно - управленските структури, които биха могли да се изменят само в строго определени граници. 

Трябва да бъдат разработени:

3. Високи морално - нравствени Закони за всички членове на обществото без изключения.

4. Високо научно ниво при подготовката на гражданите на държавата;

5. Система от духовни знания, включващи изучаване на космически и езотерични теми;

6. Строги норми за семейно-брачната основа, способстващи за развитие и укрепване  на семейните връзки.

7. Голямо внимание е необходимо да се отдели за развитие на изкуствата, литературата и творческите основи, способстващи за духовното усъвършенстване на човека.

8. Трябва да се изградят системи със спортно-оздравителен характер.

9. Необходимо е да се разшири системата на обучение в учебните заведения с включване в нейната мрежа от програми и такива по кибернетика, за изявяващите се най-надарени ученици.

10. По-нататъшното обучение на способните хора трябва да се осъществява по специални програми, насочени към тяхното усъвършенстване.

11. Да се възпитава най-вече любов към всичко живо.

12. Да се разработи между хората система на взаимоотношения, насочена към процъфтяване на такива категории качества като любовта, дружбата, взаимопомощта , вярата, отговорността пред себе си и обществото и прочее в тази насока.

13. Възпитаване в подрастващите поколения на тези и на други качества, които да им помагат за да противостоят на трудностите в живота и на земните пороци.

14. Би трябвало да се разработят системи за разкриване индивидуалните способности на всеки човек, които не нанасят вреда на държавата.

15. Да се научи всеки да управлява енергетичните процеси както на Земята, така и на близките планети от слънчевата система.

 Може да се напишат още много изисквания за създаване на идеалната държава, а това означава, за идеалното общество на Земята. Но нека да се спрем дотук, тъй като вашето общество е още твърде далече от желаното. То е потънало в лъжи, ненавист, алчност, пороци, и няма представа за истинската духовност. Вашето общество желае да живее в удоволствията, не разбира какво е това нравствена чистота и истинска духовност. То не е способно да се ориентира за това, коя информация е остаряла и дърпа човека назад, а на коя принадлежи бъдещето. И всичко това е следствие от човешката слепота. Обществото не разбира засега, какво е това вътрешен разцвет на човека, подменяйки го с неговото материално благополучие; не се стреми към изучаване на законите и закономерностите, които способстват за придвижване на душата по степените на еволюцията. Всичко това ако не бъде променено, то няма да позволи даже да се приближите до създаването на идеалната държава. А и постоянните военни конфликти между различните държави, както и вътре в самите тях, те с нищо не способстват за бързото решаване на тези проблеми и образуване на идеалния строй на Земята.